1. Home
 2. /
 3. Ο Δήμος μας
 4. /
 5. Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα
 6. /
 7. ΕΣΠΑ 2014 – 2020
 8. /
 9. Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης...

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Σερρών

 sbaa

 

Σύντομη περιγραφή

Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σερρών  εγκρίθηκε με την 3569/5-7-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει ένα σύστημα αλληλένδετων δράσεων που επιδιώκουν την επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών και κοινωνικών συνθηκών της περιοχής παρέμβασης και ένα αντίστοιχο σύστημα διαχείρισης (Εταιρικό Σχήμα)
Ο συνολικός προϋπολογισμός της στρατηγικής ανέρχεται σε 4.719.000,00€, ο οποίος κατανέμεται σε 3.694.000,00€ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 1.025.000,00€ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Ως Περιοχή Εφαρμογής επιλέγεται το σύνολο του οικισμού των Σερρών, λόγω της σχετικής κοινωνικοοικονομικής ομοιογένειας των επιμέρους πολεοδομικών ενοτήτων και της χωρικής εμβέλειας των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων αλλά και των περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων.
Περαιτέρω, ορίζεται ως ειδικότερος πυρήνας στόχευσης για την χωρική συγκέντρωση παρεμβάσεων το Πολεοδομικό Κέντρο των Σερρών το οποίο οριοθετείται από τις οδούς Σινώπης, Μακεδονομάχων, Νιγρίτης, Ανατολικής Θράκης, Μεγ. Αλεξάνδρου, 20ης Σεπτεμβρίου, Ι. Δραγούμη, Ν. Πλαστήρα, Βασιλείου, Βενιζέλου, Ιερολοχιτών, Παλαιολόγου, Κιλκίς .Συμπληρώνεται ακτινικά από το κεντρικό Πάρκο στα νότια (Κιουπλιά), την παλαιά πόλη στα βόρεια-ανατολικά(Αγ. Αντώνιος), τον εμπορικό άξονα της Βενιζέλου στα δυτικά και τον άξονα Ανατολικής Θράκης – Ιππικού Συντάγματος. Βασικά σημεία αναφοράς του πυρήνα είναι οι πλατείες Ελευθερίας και Εμπορίου, το κτίριο του Δημαρχείου και το διατηρητέο κτίριο της Νομαρχίας.
Αποτελεί την περιοχή όπου συγκεντρώνονται οι κύριες διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες της πόλης και του Δήμου και του οποίου διέρχονται οι κύριοι κυκλοφοριακοί άξονες (αρτηρίες, συλλεκτήριες οδοί) της πόλης . Η πλειονότητα των λειτουργιών της περιοχής έχουν υπερτοπική εμβέλεια με αναφορά, αναλόγως, σε όλο το Δήμο ή/και την Περιφερειακή Ενότητα.

 

Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) των Σερρών περιλαμβάνει έξι άξονες παρεμβάσεων:

1. Παρεμβάσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος και ανάπλαση της πόλης, προϋπολογισμού 2,39 εκ. ευρώ με ενδεικτικές δράσεις:

   Επεκτάσεις πεζοδρόμων, αναβαθμίσεις παιδικών χαρών, ανάπλαση του Κεντρικού Πάρκου, αναπλάσεις της πλατείας Ελευθερίας και της πλατείας ΙΚΑ και προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ρύπανσης.

2. Δράσεις προώθησης των καθαρών αστικών μεταφορών με προϋπολογισμό 960.000,00 ευρώ με ενδεικτικές δράσεις:

   Αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών διατάξεων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ενοποίηση του δικτύου ποδηλατικών διαδρομών, εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων και προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

3. Δράσεις προώθησης της απασχόλησης και της υποστήριξης του εργατικού δυναμικού, με προϋπολογισμό 650.000,00 ευρώ με ενδεικτικές δράσεις:

   Ενισχύσεις νέων ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων, προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για την αυτοαπασχόληση, αλλά και πρόγραμμα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στελεχών υφιστάμενων επιχειρήσεων.

4. Δράσεις προώθησης της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας προϋπολογισμού 295.000,00 ευρώ με ενδεικτικές δράσεις:

   Προγράμματα κατάρτισης ευπαθών ομάδων, ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου εθελοντισμού και ενίσχυση των υπηρεσιών φροντίδας ευπαθών κοινωνικών ομάδων μέσω της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών.

5. Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας προϋπολογισμού 370.000,00 ευρώ με ενδεικτικές δράσεις:

Κίνητρα για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης, ενισχύσεις για τον εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στήριξη για την ανάπτυξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας.

6. Δράσεις ενίσχυσης των εφαρμογών Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών, προϋπολογισμού 54.000,00 ευρώ με ενδεικτικές δράσεις :

Καθιέρωση της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης και ενημέρωσης επιχειρήσεων, της διεύθυνσης Ανάπτυξης και δημιουργία πλατφόρμας διαχείρισης δημοτικών ακινήτων.
Ο Δήμος Σερρών ορίστηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της ΣΒΑΑ, πλην των πράξεων που ανήκουν στην κατηγορία των κρατικών ενισχύσεων.

 

 1. Κείμενο εγκεκριμένης ΣΒΑΑ
 2. Απόφαση έγκρισης ΣΒΑΑ
 3. Απόφαση ορισμού Δήμου Σερρών ως Ενδιάμεσου Φορέα

 

Πορεία υλοποίησης ΣΒΑΑ Σερρών

Προσκλήσεις ΕΥΔ ΠΚΜ

 1. Αναβάθμιση και προβολή πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών
 2. Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών
 3. Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών
 4. Αστική κινητικότητα στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών
 5. Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της πόλης των Σερρών
 6. Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και καταπολέμηση διακρίσεων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της πόλης των Σερρών
 7. Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων και εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ Σερρών

Εντάξεις πράξεων

 1. Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων
 2. Σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης –ενημέρωσης επιχειρήσεων Δ/νσης Ανάπτυξης
 3. Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης δημοτικών ακινήτων GIS
 4. Αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών διατάξεων για τα ΑμεΑ
 5. Εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων
 6. Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων
 7. Εφαρμογές και σήμανση για τουριστικούς προορισμούς και μνημείων στην πόλη
 8. Ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών
 9. Προμήθεια τεχνολογικών μέσων & Εξοπλισμού για την υποστήριξη της τουριστικής προβολής της πόλης των Σερρών
 10. Έργα αστικής αναζωογόνησης Δήμου Σερρών (Φάση 1)
 11. Προμήθεια και εγκατάσταση δύο σταθμών μέτρησης ρύπανσης ατμοσφαιρικού αέρα και λοιπών περιβαλλοντικών παραμέτρων
 12. Δημιουργία χαρτών ευπαθών κοινωνικών Ομάδων (Κοινωνικό GIS) Δήμου Σερρών
 13. Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου εθελοντισμού υποστήριξης των ευπαθών ομάδων πληθυσμού στον Δήμο Σερρών
 14. Αστικό Παρατηρητήριο Σερρών
 15. Ενοποίηση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στο Δήμο Σερρών
 16. Ανάπτυξη δεξιοτήτων (στοχευμένες δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής) ανέργων επιστημόνων στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Σερρών

Προκηρύξεις Δήμου Σερρών

 1. Προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων
 2. Προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης – ενημέρωσης επιχειρήσεων
 3. Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Σερρών
 4. Εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων
 5. Προμήθεια τεσσάρων ηλεκτροκίνητων τετράκυκλων οχημάτων
 6. Εφαρμογές και σήμανση τουριστικών τοποσήμων και μνημείων της πόλης των Σερρών
 7. Ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών
 8. Προμήθεια και εγκατάσταση δύο σταθμών μέτρησης ρύπανσης ατμοσφαιρικού αέρα και λοιπών περιβαλλοντικών παραμέτρων
 9. Δημιουργία χαρτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (κοινωνικό GIS) Δήμου Σερρών
 10. Αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών διατάξεων για τα ΑΜΕΑ
 11. Έργα αστικής αναζωογόνησης Δήμου Σερρών (Φάση 1)
 12. Ενοποίηση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών
 13. Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης αστικού παρατηρητηρίου
 14. Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων επιστημόνων στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Σερρών

Μετά την απόφαση ένταξης της πράξης ο Δήμος Σερρών προβαίνει στη δημιουργία (μέσω της εφαρμογής της ΠΚΜ) της αφίσας του έργου, στην εκτύπωση 3 έγχρωμων αφισών Α3, στην ανάρτησή τους στα αντίστοιχα τμήματα και ,τέλος, στην έκδοση του αντίστοιχου Δελτίου Τύπου.

Προκηρύξεις άλλων δικαιούχων

 1. Προμήθεια Τεχνολογικών Μέσων & Εξοπλισμού για την υποστήριξη της Τουριστικής Προβολής της πόλης των Σερρών
 2. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Σερρών

Πορεία Υλοποίησης Πράξης (22/02/2023)