Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ανέργων Επιστημόνων στην Περιοχή Παρέμβασης της ΣΒΑΑ Σερρών

sbaa

Η πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων (στοχευμένες δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής) ανέργων επιστημόνων στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Σερρών», με κωδικό ΟΠΣ 5069080, προϋπολογισμού 125.800,00 € (με ΦΠΑ), εντάσσεται στον ‘Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ08 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» του Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία” 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

Στόχος της πράξης

Η καταπολέμηση της ανεργίας και η προώθηση στην απασχόληση, μέσω της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε ανέργους επιστήμονες, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους με παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην κοινωνική τους ενσωμάτωση, στη μείωση της ανεργίας και την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, καθώς και στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής τους θέσης , μέσω της υλοποίησης δράσεων ενίσχυσης των προσόντων και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

Θα υλοποιηθούν ενδεικτικά δράσεις όπως:

  • Συμβουλευτική υποδοχής των ωφελουμένων και διάγνωση των εκπαιδευτικών τους αναγκών
  • Επαγγελματική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας των ωφελουμένων
  • Πρόγραμμα Κατάρτισης 100 ωρών με τίτλο: «Προστασία προσωπικών δεδομένων». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 90 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 10 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς της περιοχής παρέμβασεις
  • Πρόγραμμα Κατάρτισης 100 ωρών με τίτλο: «Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 90 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 10 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς της περιοχής παρέμβασεις
  • Πρόγραμμα Κατάρτισης 100 ωρών με τίτλο: «Τεχνικός προγραμματισμός έξυπνων κτιρίων». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 90 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 10 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς της περιοχής παρέμβασεις
  • Πρόγραμμα Κατάρτισης 100 ωρών με τίτλο: «Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από την χρήση μέσων κοινωνικής δεκτίωσης». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 90 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 10 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς της περιοχής παρέμβασεις
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024

Θα πραγματοποιηθούν δύο ατομικές συνεδρίες για κάθε ωφελούμενο δηλαδή, συνολικά, 160 ατομικές συνεδρίες.

Στην πρώτη συμβουλευτική θα καταρτισθεί ατομικό σχέδιο διάγνωσης αναγκών από εξειδικευμένους συμβούλους, στο οποίο θα καταγράφονται οι εξατομικευμένες ανάγκες και οι επαγγελματικές δυνατότητες του κάθε ωφελουμένου. Σε αυτή τη φάση θα γίνει και η επιλογή του αντικειμένου κατάρτισης.

Η δεύτερη συμβουλευτική έχει ως σκοπό την επιλογή της κατάλληλης επιχείρησης προκειμένου  οι ωφελούμενοι να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. Επίσης θα καταρτισθεί ατομικό σχέδιο δράσης στο οποίο θα καταγράφονται οι εξατομικευμένες προοπτικές απασχόλησης ή και αυτοαπασχόλησης για κάθε ωφελούμενο.

Πέρα από τις ατομικές συμβουλευτικές θα πραγματοποιηθούν και 25 ομαδικές συνεδρίες οι οποίες θα αφορούν κυρίως τη συμβουλευτική επιχειρηματικότητα με έμφαση στη καινοτομία και στη δημιουργία Κοιν.Σ.ΕΠ. (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1η Πρόσκληση για το πρόγραμμα κατάρτισης για νέους επιστήμονες

Παράταση 1ης Πρόσκλησης

2η Πρόσκληση για το πρόγραμμα κατάρτισης για νέους επιστήμονες

Παράταση 2ης Πρόσκλησης

Poster