Εθνικά Προγράμματα

1. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με την διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.

Στις αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου είναι η επιδότηση, επιχορήγηση, χρηματοδότηση και δανειοδότηση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμών κοινής ωφέλειας ή άλλων οργανισμών ή υπηρεσιών του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’ 65), για την εφαρμογή προγραμμάτων και την εκτέλεση έργων και η χρηματοδότηση της εκτέλεσης έργων από αυτά.

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
 1 Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Σερρών 60.000,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
 2 Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) 59.920,00  Δρασεις περιβαλλοντικου ισοζυγιου 2020, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
 3 Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δήμου Σερρών Πλατεία Ειρήνης, ΟΤ 637 1.345.000,00  Β’ Πρόσκληση «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση») του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
 4 Αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων μέσω συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης υπόγειων κάδων στο Δήμο Σερρών  312.480,00 «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018», Β΄ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
5 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ στο Δήμο Σερρών 59.520,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
6 Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Σερρών 74.400,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
7 Ανάπλαση Περιοχής Αγίων Αναργύρων και Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων Περιοχής Σιγής 368.940,53 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
8 Διοργάνωση οικολογικού φεστιβάλ «ECO FESTIVAL Serres 14.905,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

2. ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1 Προμήθεια εξοπλισμού πληροφόρησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Δράσεις στήριξης της τοπικής κοινωνίας των Σερρών και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων) 155.000,00 Ταμείο Αλληλεγγύης Α ΚΥΚΛΟΣ
Αναμόρφωση παιδικής χαράς για την στήριξη της τοπικής κοινωνίας των Σερρών και την κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων (ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Δράσεις στήριξης της τοπικής κοινωνίας των Σερρών και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων) 104.713,00 Ταμείο Αλληλεγγύης Α ΚΥΚΛΟΣ
2 Δημιουργία χώρων άθλησης και αναψυχής σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Σερρών (β΄κύκλος) 290.000,00 Ταμείο Αλληλεγγύης
Δημιουργία Αθλητικών Υποδομών στην περιοχή Σιγής Δήμου Σερρών (ενδιάμεσος κύκλος) 248.884,00 Ταμείο Αλληλεγγύης
3 Δημιουργία και Βελτίωση παιδικών χαρών του Δήμου Σερρών (Γ΄κύκλος) 842.697,07 Ταμείο Αλληλεγγύης

3. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» είναι:

  1. Η ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης
  2. Η βελτίωση των υποδομών
  3. Η αύξηση της απασχόλησης
  4. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δήμων

Σκοπός του Προγράμματος είναι η χρηματοδότηση των έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών των δήμων.

Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 2018-2022, με δυνατότητα παράτασης.

Οι άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» είναι:

  1.  Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος, ήτοι: κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων.
  2. Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων, ήτοι: κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών και χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω.

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
 1 Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 767.400,00  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
 2 Ενεργητική Πυροπροστασία Σχολικών Μονάδων Δήμου Σερρών 404.240,00  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VIII,“Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας”
3 Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σερρών 102.300,00  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»
4 Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής για το Δήμο Σερρών 660.000,00  Φιλόδημος ΙΙ «Επιχορήγηση Δήμων για την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»
5 Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων 588.880,00  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙV
6 Επισκευή – συντήρηση εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού του δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σερρών 300.000,00  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης Χ
7 Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σερρών 69.000,00  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση ΙΧ
8 Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού 400.000,00  Φιλόδημος ΙΙ «Επιχορήγηση Δήμων
9 Επιχορήγηση Δήμου Σερρών για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας του 135.660,00  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
10 Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Σερρών 235.000,00  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι
11 Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτιρίων προς άρση επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών 420.900,00  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ
12 Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Σερρών 249.000,00  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙΙ
13 Προμήθεια και τοποθέτηση αλατοδιανομέα και μιας λεπίδας εκχιονισμού σε φορτηγό του δήμου 445.110,40 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
14 Επιχορήγηση Δήμου Σερρών για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας του 125.655,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
15 Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων του Δήμου Σερρών (Άργος) 61.163,92 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
16 Επιχορήγηση Δήμου Σερρών για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας του για το έτος 2022-2023 97.514,11 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
17 Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περιθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων,σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν.4830/2021 19.700,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

4. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
 1 Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επείγουσων αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών 21ου νηπιαγωγείου και παραρτήματος 24ου νηπιαγωγείου βάσει του αρ.220 το Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α) 203.360,00 Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 2 Εκσυγχρονισμός Χ.Κ. Λαϊλιά στο πλαίσιο ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού, στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του φυσικού αποθέματος της ΠΕ Σερρών 1.488.000,00 Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπουργείου Υποδομων και Μεταφορων
3 Επείγουσες εργασίες συντήρησης και προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση φθορών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του δημοτικού γηπέδου Σερρών 1.000.000,00 Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπουργείου Υποδομων και Μεταφορων
4 Συντήρηση αγροτικής οδοποίας Δημου Σερρων 551.291,01 Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπουργείου Υποδομων και Μεταφορων
5 Κλειστό Κολυμβητήριο Αθλητικού Πάρκου Ομονοίας Δήμου Σερρών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 6.500.000,00 Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
6 Επιχορήγηση του Δήμου Σερρών για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 580.000,00 Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπουργείου Εσωτερικών
7 Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην πόλη των Σερρών 1.050.000,00 Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπουργείου Υποδομων και Μεταφορων