Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην πόλη των Σερρών

Η πράξη με τίτλο  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ», προϋπολογισμού 1.465.366,40,00€ στο ΠΔΕ ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

H προτεινόμενη Πράξη, προϋπολογισμού 1.465.366,40 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, αφορά ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της πόλης των Σερρών, προκειμένου να βελτιωθεί άμεσα η οδική ασφάλεια.

Αντικείμενό της είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων για τη συντήρηση σε σημεία που εμφανίζονται εκτεταμένες ρηγματώσεις και καθιζήσεις. Οι φθορές αυτές οφείλονται στην χρόνια κόπωση του οδοστρώματος λόγω των επαναλαμβανόμενων φορτίσεων από τον κυκλοφοριακό φόρτο, καθώς και στην πλημμελή αποκατάσταση των τομών από τους οργανισμούς που πραγματοποιούν εργασίες για τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

 

Η πράξη θα αποτελείται από 2 υποέργα:

Το Υποέργο 1, με τον τίτλο “Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών”

Το Υποέργο 2, με τίτλο “Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών (Β΄ Φάση)”

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Το έργο αναμένεται να συμβάλει στη συμμόρφωση των παιδικών σταθμών προς τις απαιτήσεις του ΠΔ99/2017. Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις γίνονται λειτουργικότεροι και φιλικότεροι οι χώροι των παιδικών σταθμών προς τα παιδιά αλλά και το προσωπικό που δουλεύει σε αυτούς.

Αντιμετωπίζονται τα σημεία που είναι πιθανές εστίες ατυχημάτων (υαλοπίνακες χαμηλού ύψους, ακμές θερμαντικών σωμάτων και επίπλων, ολισθηρά δάπεδα), τοποθετώντας νέα δάπεδα με προδιαγραφές κατάλληλες για τέτοιους χώρους, μεμβράνες προστασίας στους υαλοπίνακες, προστατευτικά σε κουφώματα και καλοριφέρ.

Επίσης, γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες για την προσαρμογή των κτιρίων στις εγκεκριμένες μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας ούτε ώστε να εκδοθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά από την Πυροσβεστική.

Τέλος, γίνονται κάποιες προμήθειες υλικών, σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδικών σταθμών, όπως αυτές ζητήθηκαν από τη διοίκηση των παιδικών σταθμών για την αρτιότερη οργάνωση και λειτουργία τους.

Όλες οι ανωτέρω παρεμβάσεις αναμένεται να βελτιώσουν το παρεχόμενο επίπεδο ασφάλειας, διαβίωσης και εξυπηρέτησης των παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς αλλά και του προσωπικού που δουλεύει σε αυτούς.