Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Σκουτάρεως

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Σκουτάρεως» προϋπολογισμού 328.957,14€ χωρίς ΦΠΑ και 407.906,85€ με ΦΠΑ, με συστημικό αριθμό 284129.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους … Περισσότερα

Προμήθεια ειδών τεχνολογίας πληροφορικής, φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια ειδών τεχνολογίας πληροφορικής, φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων» προϋπολογισμού 64.997,00 € χωρίς ΦΠΑ και 80.596,28 € με ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με συστημικό … Περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ “ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ”

ΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΧΡIΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ” ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ”

ΔΙΑΔΡΟΜΗ : https://openmarket.mindev.gov.gr ,

  •  είσοδος με κωδικούς TAXISNET, ,
  •  (αριστερή στήλη )  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ -ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ – ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
  • link ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ( προβολή
Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ», συνολικού ποσού 1.200,00 € χωρίς ΦΠΑ και 1.488,00 € με ΦΠΑ.

Παρακαλούμε να υποβάλλετε στο πρωτόκολλο του … Περισσότερα

Προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του δήμου Σερρών και Ν.Π., για δύο (2) έτη 2024-25», προϋπολογισμού 1.060.850,14€ χωρίς ΦΠΑ και 1.292.566,12€ με ΦΠΑ, με … Περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ ΚΡΙ-ΚΡΙ

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ ΚΡΙ-ΚΡΙ» με προϋπολογισμό 9.137,58 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 07-11-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα … Περισσότερα

Μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες συστέγασης των: 18ου και 22ου Νηπιαγωγείων

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες συστέγασης των: 18ου και 22ου Νηπιαγωγείων της πόλεως των Σερρών.

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν γνώση τους όρους εκμίσθωσης, οι οποίοι έχουν εγκριθεί με την υπ’ αρ. 551/2023 απόφαση … Περισσότερα

Προμήθεια τόνερ, μελανιών, γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου

Ο Δήμος Σερρών διακηκρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια τόννερ και μελανιών φωτοτυπικών μηχ/των & εκτυπωτών» {234126}, προϋπολογισμού 81.357,00€ χωρίς ΦΠΑ και 100.882,68€ με ΦΠΑ και «Προμήθεια γραφικής ύλης και Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για τo ΥΠΟΕΡΓΟ 2 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ” συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 610.023,68€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η προς εκτέλεση … Περισσότερα

Προμήθεια διατακτικών προσφοράς τροφίμων και λοιπών ειδών σε άπορους δημότες του Δήμου Σερρών για τις εορτές των Χριστουγέννων 2023 και Πάσχα 2024

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια διατακτικών προσφοράς τροφίμων και λοιπών ειδών σε άπορους δημότες του Δήμου Σερρών για τις εορτές των Χριστουγέννων 2023 και Πάσχα 2024», προϋπολογισμού 36.000,00€ Περισσότερα