ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για τo ΥΠΟΕΡΓΟ 2 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ” συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 610.023,68€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η προς εκτέλεση … Περισσότερα

Προμήθεια διατακτικών προσφοράς τροφίμων και λοιπών ειδών σε άπορους δημότες του Δήμου Σερρών για τις εορτές των Χριστουγέννων 2023 και Πάσχα 2024

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια διατακτικών προσφοράς τροφίμων και λοιπών ειδών σε άπορους δημότες του Δήμου Σερρών για τις εορτές των Χριστουγέννων 2023 και Πάσχα 2024», προϋπολογισμού 36.000,00€ Περισσότερα

Κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων δένδρων δημοτικών χώρων και κοιμητηρίων του δήμου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων δένδρων δημοτικών χώρων και κοιμητηρίων του δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 120.887,50€ χωρίς ΦΠΑ και 149.900,50€ Περισσότερα

Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χωρών (Οδοφωτισμός) στον Δήμο Σερρών

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του δήμου στη σύμβαση με τίτλο: Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χωρών (Οδοφωτισμός) στον Περισσότερα

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ»

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ» με προϋπολογισμό 70.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) (45200000-9 – Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού). Το έργο αποτελείται από … Περισσότερα

Ετήσια συντήρηση και επισκευή των κεντρικών θερμάνσεων των σχολικών μονάδων B’/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σερρών έτους 2023-2024

Η Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με την αριθμ. 57/2023 απόφαση του Δ.Σ. ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ετήσια συντήρηση & επισκευή των κεντρικών θερμάνσεων των σχολικών μονάδων Β’/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σερρών, έτους 2023-2024» σύμφωνα με την αριθ. … Περισσότερα

Ετήσια συντήρηση και επισκευή των κεντρικών θερμάνσεων των σχολικών μονάδων Α’/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σερρών έτους 2023-2024

Η Ε.Σ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με την αριθμ. 59/2023 απόφαση του Δ.Σ. ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ετήσια συντήρηση & επισκευή των κεντρικών θερμάνσεων των σχολικών μονάδων Α’/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σερρών, έτους 2023-2024» σύμφωνα με την αριθ. … Περισσότερα

Χαρτογράφηση ποδηλατικών διαδρομών, καθαρισμός μονοπατιών και τοποθέτηση σημάνσεων

O Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης της παροχής υπηρεσίας «Χαρτογράφηση ποδηλατικών διαδρομών, καθαρισμός μονοπατιών και τοποθέτηση σημάνσεων στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020 με τίτλο πράξης: Περισσότερα

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Συντήρηση & βελτίωση Η-Μ εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λευκώνα, Μητρουσίου, Σκουτάρεως Δήμου Σερρών»

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση & βελτίωση Η-Μ εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λευκώνα, Μητρουσίου, Σκουτάρεως Δήμου Σερρών», με προϋπολογισμό 74.000,00€ (με ΦΠΑ) (CPV 45310000-3). Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.… Περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» με προϋπολογισμό 900.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) (CPV 45233120-6 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ).

Τα τεύχη Δημοπράτησης είναι αναρτημένα … Περισσότερα