Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΛΕΥΚΩΝΑ”

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΛΕΥΚΩΝΑ» με προϋπολογισμό 74.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) (45200000-9 – Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού).
Τα … Περισσότερα

Ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης για «Χαρτογράφηση ποδηλατικών διαδρομών, καθαρισμό μονοπατιών και τοποθέτηση σημάνσεων»

O Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης της παροχής υπηρεσίας «Χαρτογράφηση ποδηλατικών διαδρομών, καθαρισμός μονοπατιών και τοποθέτηση σημάνσεων στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020 με τίτλο πράξης: Bike … Περισσότερα

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Συντήρηση & βελτίωση Η-Μ εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λευκώνα, Μητρουσίου, Σκουτάρεως Δήμου Σερρών»

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση & βελτίωση Η-Μ εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λευκώνα, Μητρουσίου, Σκουτάρεως Δήμου Σερρών», με προϋπολογισμό 74.000,00€ (με ΦΠΑ) (CPV 45310000-3). Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.… Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση χαρτιού χωριστής συλλογής και μεταλλικών υλικών

Θέμα: «Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση χαρτιού χωριστής συλλογής και μεταλλικών υλικών».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. 204/2022 Α.Δ.Σ.

Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση χαρτιού χωριστής συλλογής και μεταλλικών υλικών του Δήμου Σερρών.

Οι ενδιαφερόμενοι … Περισσότερα

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός που αφορά την «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Σερρών»

Ο Δήμαρχος Σερρών, διακηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής, της προμήθειας που αφορά την «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας … Περισσότερα

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Παροχής γευμάτων σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου Δήμου Σερρών για το σχολικό έτος 2023-24»

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Παροχής γευμάτων σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου (Γυμνάσιο-Λύκειο) Δήμου Σερρών για το σχολικό έτος 2023-24, προϋπολογισμού 213.180,00€ χωρίς ΦΠΑ και 240.893,40€ με ΦΠΑ», με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και … Περισσότερα

Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» με προϋπολογισμό 2.240.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) (45233120-6 – Έργα οδοποιίας).

Το έργο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Σερρών» υλοποιείται στο πλαίσιο του … Περισσότερα

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Καταπολέμηση παρόδιας βλάστησης του Δήμου Σερρών»

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Καταπολέμηση παρόδιας βλάστησης του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 120.800,00€ … Περισσότερα

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων Δήμου Σερρών»

Ο Δήμος Σερρών Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «προμήθεια λαμπτήρων ,ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικών σωμάτων Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 143.254,84€ χωρίς ΦΠΑ και 177.636,00€, με Συστημικό αριθμό 186838 με cpv: 31531000-7,31681410-0,31527200-8, 34993000-4.

Η σύμβαση αποτελείται από τμήματα/ομάδες … Περισσότερα

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Παιδείας του Δήμου Σερρών

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Παιδείας του Δήμου Σερρών.
Περισσότερα