Κ.Ε.Ε.Κ.

 Η “Κοινωφελής Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης – Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.Ε.Κ.)” (πρώην Δημοτική Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ε.Ε.Κ.) Σερρών) συστήθηκε σύμφωνα με την απόφαση 169/95 του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών (Φ.Ε.Κ. 213/23-03-1995) ως Κέντρο Άτυπης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης  (Κ.Ε.Κ.)

Περιφερειακής Εμβέλειας με σκοπό την οργάνωση, υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και συναφών με το αντικείμενο δραστηριοτήτων, όπως έρευνες ή μελέτες, στα πλαίσια των νέων κανονισμών και διατάξεων του Υπουργείου Εργασίας.

Η “Κοινωφελής Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης – Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.Ε.Κ.)” (πρώην Δημοτική Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ε.Ε.Κ.) Σερρών) πιστοποιήθηκε ως Κέντρο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Εμβέλειας, για την υλοποίηση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προγραμμάτων άτυπης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, στα πλαίσια της νέας απόφασης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Μετά από τον επιτόπιο έλεγχο της επιτροπής του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), χορηγήθηκε με το υπ’ αριθμόν 6970/03-12-2001 έγγραφο, στη “Κοινωφελή Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης – Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.Ε.Κ.)” (πρώην Δημοτική Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ε.Ε.Κ.) Σερρών) Βεβαίωση Οριστικής πιστοποίησης (Ειδικός Κωδικός 12101036) για την περίοδο 2001-2003, με συνολική βαθμολογία 83,38 και με 3 πιστοποιημένες αίθουσες συνολικής δυναμικότητας 75 καταρτιζομένων.

Με το υπ’ αριθμόν 12690/24-12-2008 χορηγήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), Βεβαίωση Ανανέωσης Πιστοποίησης με συνολική βαθμολογία 86,09 και με 3 πιστοποιημένες αίθουσες συνολικής δυναμικότητας 75 καταρτιζομένων.

Τα θεματικά πεδία στα οποία πιστοποιήθηκε είναι:

1) Περιβάλλοντος
2) Υγείας & Πρόνοιας
3) Πολιτισμού και Αθλητισμού
4) Παιδαγωγικά
5) Οικονομίας & Διοίκησης
6) Πληροφορικής
7) Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών
8) Αγροτικά
9) Τεχνικά και Μεταφορών

Σκοποί της επιχείρησης είναι:

 1. Η λειτουργία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης για την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων στην διοικητική περιφέρεια της πιστοποιημένης έδρας της.
 2. Η Διασύνδεση καταρτιζομένων με την αγορά εργασίας και η προώθησή τους στην απασχόληση.
 3. Η λειτουργία παρατηρητηρίου απασχόλησης.
 4. Η υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και η συμμετοχή σε Κοινοτικές πρωτοβουλίες.
 5. Η υλοποίηση σχετικών με τα παραπάνω αντικείμενα ημερίδων, συνεδρίων κ.λ.π.
 6. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών βοηθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών εργαλείων (βάσεις δεδομένων, πλατφόρμες κατάρτισης κ.λ.π.).
 7. Η υλοποίηση αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων σεμιναρίων, προγραμμάτων κατάρτισης, επανακατάρτισης, επιμόρφωσης, προσαρμοσμένων στις εκπαιδευτικές ανάγκες δημόσιων φορέων, επιχειρήσεων ή και ομάδων πολιτών μέσα από την εκπόνηση σχεδίου ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού του κάθε επιμέρους συνόλου.
 8. Η υλοποίηση ερευνών και η εκπόνηση μελετών που συνδέονται με την βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, τη συστηματική ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών, τη διαμόρφωση πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.
 9. Κάθε δραστηριότητα που απορρέει από τις υποχρεώσεις προς το κατά περίπτωση εφαρμοζόμενο σύστημα πιστοποίησης από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.).

Στόχος της “Κοινωφελούς Επιχείρησης Επαγγελματικής Κατάρτισης – Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.Ε.Κ.)” (πρώην Δημοτική Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ε.Ε.Κ.) Σερρών) είναι να καταγράψει και να αξιολογήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν από τις νέες ειδικότητες στην αγορά εργασίας αλλά και η εξειδίκευση και η πολύπλευρη εκπαίδευση στις ήδη υπάρχουσες ειδικότητες. Πέρα όμως από όλα αυτά κύριο μέλημα της Επιχείρησης είναι η αποκατάσταση-απορρόφηση των καταρτιζόμενων σε θέσεις εργασίας μετά την κατάρτισή τους. Όλο το πρόγραμμα κατάρτισης και οι συναφείς δράσεις της Δ.Ε.Ε.Κ. σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη των στόχων αυτού.

Σύμφωνα με το Σύστημα Παρακολούθησης Εκπαιδευομένων μετά το τέλος της κατάρτισης, στη “Κοινωφελή Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης – Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.Ε.Κ.)” (πρώην Δημοτική Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ε.Ε.Κ.) Σερρών) τηρείται βάση δεδομένων με το περίγραμμα κάθε καταρτιζόμενου μετά και τις αξιολογήσεις του και την εργασιακή του κατάσταση – εάν δηλαδή απορροφήθηκε σε σχετική ή όχι θέση εργασίας και πότε. Συγκεκριμένα, υπάρχει ειδικό έντυπο με έτοιμο ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα (3, 6, 12 μήνες) και απευθύνεται σε όλους τους καταρτισθέντες, τους άνεργους και τους εργαζόμενους.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της τοπικής αγοράς εργασίας για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη υποστήριξη και σύνδεση των καταρτιζομένων με αυτή, με στόχο την τελική τους εργασιακή αποκατάσταση σε σχετικές θέσεις εργασίας. Η ισότητα των ευκαιριών ανάμεσα στα δύο φύλα είναι μία παράμετρος στην οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανωτέρω μεθοδολογία. Συγκεκριμένα το στελεχιακό δυναμικό της “Κοινωφελούς Επιχείρησης Επαγγελματικής Κατάρτισης – Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.Ε.Κ.)” (πρώην Δημοτική Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ε.Ε.Κ.) Σερρών) προσπαθεί να ενισχύσει τη δυνατότητα διείσδυσης των γυναικών στην αγορά εργασίας, με κατάλληλες συντονισμένες υποστηρικτικές ενέργειες.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει η “Κοινωφελής Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης – Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.Ε.Κ.)” (πρώην Δημοτική Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ε.Ε.Κ.) Σερρών) είναι οι εξής:

 1. Διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, των αναγκών της αγοράς εργασίας και των νέων      ειδικοτήτων.
 2. Έρευνες – μελέτες αγοράς εργασίας του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στο νομό Σερρών, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και σε Εθνικό επίπεδο.
 3. Επιλογή, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση εκπαιδευτών / τριών.
 4. Επιλογή, Παρακολούθηση, Αξιολόγηση καταρτιζομένων κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
 5. Παρακολούθηση καταρτισθέντων μετά το τέλος της κατάρτισης.
 6. Υπηρεσίες στήριξης των καταρτιζομένων για την απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας.
 7. Συνολική αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης. Παρακολούθηση και αξιολόγηση:
  • του εκπαιδευτικού έργου,
  • όλων των συντελεστών και παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξη του προγράμματος,
  • της αποτελεσματικότητας του προγράμματος
 8. Έρευνα προσφοράς εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ευρωπαϊκών δικτύων πληροφόρησης.

Η “Κοινωφελής Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης – Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.Ε.Κ.)” (πρώην Δημοτική Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ε.Ε.Κ.) Σερρών) βρίσκεται μέσα στο Αθλητικό Κέντρο Ομόνοιας, στα όρια της πόλης των Σερρών, σε κτίριο που ανήκει στον Δήμο Σερρών και που της έχει παραχωρηθεί με την υπ. αριθμ. 1055/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.

Το κτίριο, που στεγάζει την Δημοτική Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ε.Ε.Κ.) Σερρών, είναι συνολικού εμβαδού 380 τ.μ. και περιλαμβάνει:

 1. μία (1) αίθουσα διδασκαλίας εξοπλισμένη με όλα τα σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας
 2. μία (1) αίθουσα διδασκαλίας εξοπλισμένη με σύγχρονους Η/Υ
 3. μία (1) αίθουσα πληροφορικής εξοπλισμένη με σύγχρονους Η/Υ
 4. γραφείο Συνοδευτικών Υποστηρικτικών
 5. Υπηρεσιών, Βιβλιοθήκη
 6. χώρο διαλείμματος
 7. κυλικείο
 8. γραφείο εισηγητών
 9. γραφεία διεύθυνσης
 10. γραφεία διοικητικού προσωπικού
 11. ράμπα για εύκολη πρόσβαση των Α.Μ.Ε.Α.

Επίσης Δ.Ε.Ε.Κ. διατηρεί γραφεία, για την εύρυθμη λειτουργία της και την εξυπηρέτηση των ανέργων, και στο κέντρο της πόλης των Σερρών, στην Δημοτική Αγορά, σε κτίριο του Δήμου Σερρών.

Για να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών, η “Κοινωφελής Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης – Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.Ε.Κ.)” (πρώην Δημοτική Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ε.Ε.Κ.) Σερρών) ακολουθεί μια πολιτική συνεχούς αναβάθμισης και βελτίωσης του εξοπλισμού υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου της. Διερευνά συνεχώς τις τεχνολογικές εξελίξεις έτσι ώστε να αναβαθμίζεται η ποιότητα προσφοράς των υπηρεσιών της.

Συγκεκριμένα διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λογισμικό, δίκτυα, οπτικοακουστικά συστήματα (τηλεοράσεις, video, dvd, επιδιασκόπια, data video projectors, κλπ) που διασφαλίζουν την παροχή υψηλών προδιαγραφών προγραμμάτων κατάρτισης.