Γενική Διεύθυνση

Η Γενική Διεύθυνση του Δήμου, διαρθρώνεται με το γραφείο του Γενικού Δ/ντή, στη Γενική Δ/νση του οποίου υπάγονται όλες οι Δ/νσεις του Δήμου

Α) ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Διεύθυνση: Κ.Καραμανλή 1
Τηλέφωνο: 23213 - 50103

  1. Ο Γενικός Δ/ντής προΐσταται όλων των διευθύνσεων του Δήμου, επιβλέπει τη λειτουργία των υπηρεσιών και τμημάτων που ανήκουν στις επί μέρους διευθύνσεις και φροντίζει για τον συντονισμό και τη νομιμότητα των ενεργειών τους.
  2. Εισηγείται στο δήμαρχο με την συνεργασία των Δ/ντών τη λήψη μέτρων απαραιτήτων για την καλή και ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών.
  3. Παραλαμβάνει, αποφασίζει και χαρακτηρίζει την αλληλογραφία του Δήμου, την οποία θέτει υπόψη του Δημάρχου και απουσιάζοντος αυτού του Αντιδημάρχου που τον αντικαθιστά και στη συνέχεια την προωθεί στους προϊσταμένους των Δ/νσεων τμημάτων και γραφείων.
  4. Ελέγχει και προωθεί με τη μονογραφή του όλα τα ενεργούμενα έγγραφα όλης της υπηρεσίας καθώς και εκείνα που επιστρέφονται στο αρχείο του Δήμου.
  5. Φροντίζει για την ακριβή εκτέλεση των κρατικών διοικητικών καθηκόντων που ανατίθενται με Νόμο στους Δήμους.
  6. Υπογράφει αντί του Δημάρχου, ύστερα από σχετική ειδική απόφασή του, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
  7. Ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και κατά την κρίση του μπορεί να μετακινεί μετά από έγκριση και του Δημάρχου, τοποθετούμενο σε τμήμα ή γραφείο υπάλληλο ή σε άλλο γραφείο διαφορετικού τμήματος ήνα του αναθέτει πρόσθετα καθήκοντα άλλου τμήματος προς αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.
  8. Παρακολουθεί και ελέγχει το ήθος, την πειθαρχία και την υπηρεσιακή απόδοση του προσωπικού.
  9. Παρακολουθεί την Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Νομολογίας, γνωματεύσεις, εγκυκλίους, οδηγίες ερμηνείες νόμων κ. λ π. και ανακοινώνει στις υπηρεσίες του Δήμου το μέρος που τις ενδιαφέρει.
  10. Δέχεται κάθε παράπονο που διατυπώνεται από τους δημότες και που έχει σχέση με την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών ή την πολιτεία και συμπεριφορά οργάνων, του δήμου και κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που επιβάλλονται για να διαπιστωθεί το βάσιμο των παραπόνων.