Ανακύκλωση

Ο Δήμος Σερρών σε εφαρμογή του Ν. 2939/2001 και σε συνεργασία με τα θεσμοθετημένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων μετέχει στα εξής προγράμματα ανακύκλωσης:

Ανακύκλωση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας σύμφωνα με την από 20/9/2007 Σύμβαση Συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ Α.Ε.), οι πρώτοι μπλε κάδοι ωστόσο τοποθετήθηκαν τον Αύγουστο του 2008.

  • Ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 14027/21.03.2006 Σύμβασης Συνεργασίας με την Εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.
  • Ανακύκλωση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 45901/4.09.2007 Σύμβασης Συνεργασίας με την Ελληνική Τεχνική Περιβαλλοντικών Εφαρμογών Κοινοπραξία Συλλογής Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων συνεργαζόμενη με το εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΛΕ της ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε.
  • Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών σε συνεργασία με την εταιρεία ΑΦΗΣ Α.Ε.
  • Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων ελαστικών σε συνεργασία με τα συμβεβλημένα συνεργεία και το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελαστικών ECOELASTIKA Α.Ε.
  • Ανακύκλωση αποβλήτων χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών συσσωρευτών κινητήρων σε συνεργασία με τα συμβεβλημένα συνεργεία και το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.

Ο Δήμος Σερρών, βάσει της αρ. πρωτ. ΔΠ 4945/07/14.04.2009 άδειας από Δ/νση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος Ν.Α. Σερρών, φροντίζει για τη συλλογή, μεταφορά σε ΚΔΑΥ καθώς και την προσωρινή αποθήκευση των προς ανακύκλωση αποβλήτων. Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα στοιχεία για το έτος 2009 (1/1/2009 έως 31/12/2009).

 Δρομολόγια που εκτελέστηκαν  619
 Συλλογή (τόνοι)  2510,55
 Μέσο φορτίο δρομολογίου (τόνοι)  4,06
 Επιστροφή υπολείμματος (τόνοι) 499,98
 Αποθήκη υπολείμματος (τόνοι)  71,21

Το προσωπικό του Δήμου Σερρών που εργάζεται στην ανακύκλωση, τρεις οδηγοί (από τους οποίους δύο οδηγοί για τα ειδικού τύπου απορριμματοφόρα ανακύκλωσης και ένας οδηγός ανοιχτού φορτηγού για τη συλλογή και μεταφορά ΑΗΗΕ), έξι εργάτες και ένας επιστάτης, είναι μόνιμο προσωπικό της Δ/νσης Καθαριότητας που απασχολείται στον τομέα της καθαριότητας.

Τέλος πέρα από τα περιβαλλοντικά οφέλη για το Δήμο μας υπήρξε και οικονομικό όφελος αφού για το έτος 2008 εισπράχθηκε ως έσοδο από την εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης συσκευασιών το ποσό των 20.522,15 €, ενώ για το έτος 2009 εισπράχθηκε το ποσό των 79.097,44.

15/01/2010

Τμήμα Περιβάλλοντος