1. Home
 2. /
 3. Υπηρεσίες Δήμου
 4. /
 5. Γενικά
 6. /
 7. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών...

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με Παράρτημα ΡΟΜΑ

Sticker website EKT GR HighRes

Η πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ», προϋπολογισμού 1.276.838,11 ευρώ, εντάσσεται στο Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” (στον ‘Άξονα Προτεραιότητας ΑΞΟ9Β “Προώθηση  της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ”) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου. Λαμβάνοντας υπόψη το πληθυσμιακό μέγεθος του Δήμου Σερρών και την ύπαρξη σημαντικού αριθμού ΡΟΜΑ στην περιοχή, ο Δήμος Σερρών προχώρησε στη σύσταση μιας Κεντρικής Δομής και ενός παραρτήματος  ΡΟΜΑ.

Το Κέντρο Κοινότητας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών 

 • Υποδοχή των ωφελουμένων και καταγραφή του αιτήματος, αξιολόγηση των αναγκών τους, Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, τα προγράμματα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες, όπως το Βοήθεια στο Σπίτι, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία, τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κ.ά.
 • Υποστήριξη των πολιτών για την ένταξή τους στα προαναφερόμενα προγράμματα και με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

 • Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», όπως Κοινωνικές δομές, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Ρομά, Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών κλπ.
 • Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης  (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς φυσικά και σε θέσεις εργασίας β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
 • Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας με στόχο την ένταξη των ανέργων. Στόχος είναι η ανάπτυξη επαφών και τακτικής επικοινωνίας με φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων (π.χ. Επιμελητήρια, ενώσεις και ομοσπονδίες εργαζομένων, συλλόγους επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών ομάδων, κλπ.).

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού κ.ά.
 • Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.
 • Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
 • Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και δομές.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο όπως: διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής κ.ά.
 • Δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα για Ρομά και Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας.
 • Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα.
 • Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού που θα συνδράμει το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας κατά περίπτωση, πάντοτε υπό την εποπτεία του και με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ)

Το Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή) στελεχώνεται με τρία (3) άτομα προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων:

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

ΠΕ Διοικητικών

ΠΕ Οικονομολόγων (στέλεχος για θέματα προώθησης στην απασχόληση)

και προβλέπεται και η ειδικότητα ΠΕ Ψυχολόγων.

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα- Παρασκευή, 7:00-15:00,

Οι αιτήσεις για τα επιδόματα υποβάλλονται: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-13:00,

Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 36 (κτίριο πρώην Νομαρχίας), Ισόγειο (Γραφεία 117 και 126), Τηλ. Επικοινωνίας: 23213-50028, 23213-50549, e-mail: k.koinotitas@serres.gr.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ

Το Παράρτημα ΡΟΜΑ στελεχώνεται μέχρι στιγμής με τρία (3) άτομα προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων:

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

ΠΕ Παιδαγωγών

ΠΕ Διαμεσολαβητών ΡΟΜΑ

και προβλέπεται και η ειδικότητα  ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας και ΠΕ Εργασιακών Συμβούλων.

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα- Παρασκευή, 7:00-15:00

Οι αιτήσεις για τα επιδόματα υποβάλλονται: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-13:00,

Διεύθυνση: Ανατολικής Θράκης 5,  Τηλ. επικοινωνίας: 23210-66415, e-mail: k.koinotitas@serres.gr.

Ωφελούμενοι των υπηρεσιών των παραπάνω δομών μπορεί να είναι πολίτες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας και του Παραρτήματός του και οι οποίοι έχουν καταγραφεί στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα και έχουν αποκτήσει μοναδικό αριθμό αναφοράς. Ειδικότερα, ωφελούμενοι του Κέντρου είναι πολίτες που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας και παρέμβασής του και κατά προτεραιότητα οι ωφελούμενοι του Προγράμματος “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης” καθώς και άτομα και οικογένειες  που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμΕΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

ΑΦΙΣΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ

Μήνυμα κατά του αποκλεισμού για την Παγκόσμια Ημέρα Ρομά

Τρίπτυχο Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Φυλλάδιο (Αγγλικά)

Φυλλάδιο (Αραβικά)