1. Αρχική
 2. /
 3. Υπηρεσίες Δήμου
 4. /
 5. Διευθύνσεις
 6. /
 7. Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΗ
  Διεύθυνση: Κ.Καραμανλή 36 (ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ)

  1. Διευθύνει τις υπηρεσίες του K.E.Π.
  2. Συντονίζει και κατευθύνει τα τμήματα της Διευθύνσεως
  3. Εποπτεύει τη διαδικασία εφαρμογής και λειτουργίας των αποφάσεων και των σχετικών διατάξεων που αναφέρονται στη Δ/νση.
  4. Μελετά και εισηγείται τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση λειτουργίας των υπηρεσιών της Δ/νσεως.
  5. Φροντίζει για την παροχή στοιχείων προς τον Δήμαρχο και την αρμόδια Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για πρόβλεψη πιστώσεων, αναμόρφωση πιστώσεων, αφορουσών στην εκτέλεση έργων και προμηθειών αρμοδιότητας Δ/νσεως.
  6. Διαχειρίζεται τις πιστώσεις που διατίθενται για την λειτουργία του Κ.Ε.Π.
 2. ΓΡΑΦΕΙΟ Γραμματείας και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης
  Διεύθυνση: Κ.Καραμανλή 36 (ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ)
  Τηλέφωνο: 23213-50022
  Fax : 23210 - 97695
 3. ΚΕΠ-ΕΚΕ-0341
  Διεύθυνση: Κ.Καραμανλή 36 (ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ)
  Fax : 23210 - 97695

  1.  ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
   Διεύθυνση: Κ.Καραμανλή 36 (ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ)
   Τηλέφωνο: 23213-50022, 50030, 50017
   Fax : 23210 - 97695

   1. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων).
   2. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο.
   3. Διαθέτει για διευκόλυνση των πολιτών έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).
   4. Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το Κ.Ε.Π., τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
   5. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωση τους υπηρεσία, με οποιουδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το τελικό έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και πάλι στο Κ.Ε.Π. υποβολής της αρχικής αίτησης από το οποίο το παραλαμβάνει ο πολίτης ή του αποστέλλεται από το Κ.Ε.Π. στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή.
   6. Επικυρώνει διοικητικά έγγραφα
   7. Θεωρεί το γνήσιο υπογραφής
   8. Χορηγεί παράβολα κινητών επισήμων και υπευθύνων δηλώσεων
   9. Χορηγεί αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα TAXIS.
  2.  ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
       Διεύθυνση: Κ.Καραμανλή 36 (ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ)
   Τηλέφωνο: 23213-50012 και 2321350013
   Fax : 23210 - 97695

   1. Διεκπεραιώνει τις αιτήσεις πολιτών που αποστέλλονται μέσω άλλων Κ.Ε.Π. και εμπίπτουν τις αρμοδιότητες του Δήμου.
   2. Προωθεί τα αιτήματα των πολιτών στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες, παρακολουθεί τη διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών, παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στο ΚΕΠ της αρχικής υποβολής της αίτησης.
   3. Τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερομένων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία.
   4. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
 4. Αυτοτελές Γραφείο ΚΕΠ-747 Λευκώνα
 5. Αυτοτελές Γραφείο ΚΕΠ-846 Σκουτάρεως
 6. Αυτοτελές Γραφείο ΚΕΠ-973 Καπετάν Μητρούση
 7. Αυτοτελές Γραφείο ΚΕΠ-976 Ορεινής