Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Απευθείας Ανάθεση της Δασικής Μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη του Δημοτικού Δάσους Μαρμαρά του Δήμου Σερρών»

Ο Δήμος μας προτίθεται να αναθέσει την εκπόνηση της δασικής μελέτης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ». Η εκτιμώμενη δαπάνη του ανωτέρω έργου αντιστοιχεί στο ποσό των 36.344,11 € με Φ.Π.Α. 24 %.

45006_19122022 ΠΡΟΣ ΤΕΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης»

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την  «Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας», για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με συστημικό αριθμό 178812 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον … Περισσότερα

Ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια ψυκτικών θαλάμων σωρών»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης της με τίτλο  «Προμήθεια ψυκτικών θαλάμων σωρών», προϋπολογισμού 24.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α και 29.760,00 € με ΦΠΑ  με απ’ ευθείας ανάθεση του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 … Περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Σερρών»

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Σερρών», προϋπολογισμού 6.511.215,59€ χωρίς ΦΠΑ(24%) και συστημικό αριθμό … Περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)»

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου/ων σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και την παρούσα διακήρυξη … Περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της πράξης «Κατασκευή Πράσινου Σημείου … Περισσότερα

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έτους 2022

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «προμήθεια κάδων απορριμμάτων στον Δήμο Σερρών», προϋπολογισμού 114.090,00€ χωρίς ΦΠΑ και 141.471,60€ με ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης … Περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΎ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-23

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΎ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-23» με προϋπολογισμό 500.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 19η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα … Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια ενός πολυμηχανήματος τύπου unimog και παρελκομένων» και την «Προμήθεια και τοποθέτηση αλατοδιανομέα και μιας λεπίδας εκχιονισμού»

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τις ομάδες «Προμήθεια ενός πολυμηχανήματος τύπου unimog και παρελκομένων», προϋπολογισμού 310.160,00€ χωρίς … Περισσότερα