Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χωρών (Οδοφωτισμός) στον Δήμο Σερρών

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του δήμου στη σύμβαση με τίτλο: Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χωρών (Οδοφωτισμός) στον Περισσότερα

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ»

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ» με προϋπολογισμό 70.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) (45200000-9 – Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού). Το έργο αποτελείται από … Περισσότερα

Ετήσια συντήρηση και επισκευή των κεντρικών θερμάνσεων των σχολικών μονάδων B’/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σερρών έτους 2023-2024

Η Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με την αριθμ. 57/2023 απόφαση του Δ.Σ. ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ετήσια συντήρηση & επισκευή των κεντρικών θερμάνσεων των σχολικών μονάδων Β’/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σερρών, έτους 2023-2024» σύμφωνα με την αριθ. … Περισσότερα

Ετήσια συντήρηση και επισκευή των κεντρικών θερμάνσεων των σχολικών μονάδων Α’/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σερρών έτους 2023-2024

Η Ε.Σ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με την αριθμ. 59/2023 απόφαση του Δ.Σ. ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ετήσια συντήρηση & επισκευή των κεντρικών θερμάνσεων των σχολικών μονάδων Α’/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σερρών, έτους 2023-2024» σύμφωνα με την αριθ. … Περισσότερα

Χαρτογράφηση ποδηλατικών διαδρομών, καθαρισμός μονοπατιών και τοποθέτηση σημάνσεων

O Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης της παροχής υπηρεσίας «Χαρτογράφηση ποδηλατικών διαδρομών, καθαρισμός μονοπατιών και τοποθέτηση σημάνσεων στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020 με τίτλο πράξης: Περισσότερα

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Συντήρηση & βελτίωση Η-Μ εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λευκώνα, Μητρουσίου, Σκουτάρεως Δήμου Σερρών»

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση & βελτίωση Η-Μ εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λευκώνα, Μητρουσίου, Σκουτάρεως Δήμου Σερρών», με προϋπολογισμό 74.000,00€ (με ΦΠΑ) (CPV 45310000-3). Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.… Περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» με προϋπολογισμό 900.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) (CPV 45233120-6 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ).

Τα τεύχη Δημοπράτησης είναι αναρτημένα … Περισσότερα

Εκμίσθωση κυλικείου του 13ου Δημοτικού Σχολείου

Η Ε.Σ.Ε.Π.Ε. Δήμου Σερρών έχοντας κηρύξει άγονο και τον επαναληπτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 13ου Δημοτικού Σχολείου, προτίθεται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση της εκμίσθωσής του.

Η απευθείας ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τους … Περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»

Ο Δήμαρχος Σερρών, διακηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», προϋπολογισμού 37.500,00€ χωρίς ΦΠΑ και 46.500,00€ με ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grΠερισσότερα

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το κυνοκομείο του Δήμου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το κυνοκομείο του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 40.404,50€ χωρίς ΦΠΑ και 46.913,65€ με ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με … Περισσότερα