Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια ενός πολυμηχανήματος τύπου unimog και παρελκομένων» και την «Προμήθεια και τοποθέτηση αλατοδιανομέα και μιας λεπίδας εκχιονισμού»

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τις ομάδες «Προμήθεια ενός πολυμηχανήματος τύπου unimog και παρελκομένων», προϋπολογισμού 310.160,00€ χωρίς … Περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Εργασίες αποχιονισμού δημοτικού οδικού δικτύου»

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής της προμήθειας με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού δημοτικού οδικού δικτύου», προϋπολογισμού 120.000,00€ χωρίς ΦΠΑ … Περισσότερα

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια εφαρμογών και αδειών χρήσης λογισμικού»

Ο Δήμαρχος Σερρών Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εφαρμογών και αδειών χρήσης λογισμικού», προϋπολογισμού 47.850,00€ χωρίς … Περισσότερα

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»

Ο Δήμαρχος Σερρών Διακηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή της γενικής υπηρεσίας «ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ … Περισσότερα

Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Ν.Π. του για τα έτη 2023-2024

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Ν.Π. του για τα έτη 2023-2024 συνολικού προϋπολογισμού 755.432,74€ χωρίς ΦΠΑ & 853.638,99€ με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και … Περισσότερα

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του κυλικείου ΚΑΠΗ Λευκώνα Δήμου Σερρών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ο.Π.Α.K.Π.Α.» του Δήμου Σερρών προκηρύσσει Δημόσιο Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του κυλικείου ΚΑΠΗ Λευκώνα Δήμου Σερρών.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με φανερές και προφορικές προσφορές στα γραφεία της Διοίκησης του … Περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση θεματικού εξοπλισμού και εφαρμογών πολυμέσων και εικονικής τεχνολογίας …»

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.) Δήμου Σερρών διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr. για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση θεματικού εξοπλισμού και εφαρμογών πολυμέσων και εικονικής τεχνολογίας, για τη δημιουργία του … Περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνιών LED»

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρρύσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνιών LED» με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, … Περισσότερα

Διαγωνισμός – Υπηρεσίες απολύμανσης κτιρίων, και κρίσιμων σημείων εξωτερικών χώρων

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρρύσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου/ων για τις “Υπηρεσίες απολύμανσης κτιρίων, και κρίσιμων σημείων εξωτερικών … Περισσότερα

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου Σερρών»

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου Σερρών», … Περισσότερα