Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Ν.Π. του για τα έτη 2023-2024

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Ν.Π. του για τα έτη 2023-2024 συνολικού προϋπολογισμού 755.432,74€ χωρίς ΦΠΑ & 853.638,99€ με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και … Περισσότερα

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του κυλικείου ΚΑΠΗ Λευκώνα Δήμου Σερρών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ο.Π.Α.K.Π.Α.» του Δήμου Σερρών προκηρύσσει Δημόσιο Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του κυλικείου ΚΑΠΗ Λευκώνα Δήμου Σερρών.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με φανερές και προφορικές προσφορές στα γραφεία της Διοίκησης του … Περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση θεματικού εξοπλισμού και εφαρμογών πολυμέσων και εικονικής τεχνολογίας …»

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.) Δήμου Σερρών διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr. για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση θεματικού εξοπλισμού και εφαρμογών πολυμέσων και εικονικής τεχνολογίας, για τη δημιουργία του … Περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνιών LED»

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρρύσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνιών LED» με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, … Περισσότερα

Διαγωνισμός – Υπηρεσίες απολύμανσης κτιρίων, και κρίσιμων σημείων εξωτερικών χώρων

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρρύσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου/ων για τις “Υπηρεσίες απολύμανσης κτιρίων, και κρίσιμων σημείων εξωτερικών … Περισσότερα

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου Σερρών»

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου Σερρών», … Περισσότερα

Διαγωνισμός για την προμήθεια «1. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΑΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ και 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΕΙΔΩΝ, ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ»

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τα Α, Β, Γ και Δ τμήματα/ομάδες της προμήθειας με τίτλο «1. … Περισσότερα

Διαγωνισμός – Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Είσοδο του Προβατά

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Είσοδο του Προβατά (Με σκοπό τη βελτίωση προσβασιμότητας στο Νηπιαγωγείο της Τ.Κ. Προβατά Δημοτικής Ενότητας Προβατά)», με προϋπολογισμό 89.999,99€ (μεΦΠΑ) (CPV 45112700 – 2). Το … Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Ο Δήμος μας προτίθεται να αναθέσει την εκπόνηση της δασοτεχνκής μελέτης «Αντιπυρική Προστασία Λόφου. Ακρόπολης Σερρών». Η εκτιμώμενη δαπάνη του ανωτέρω έργου αντιστοιχεί στο ποσό των 13812,00 € με Φ.Π.Α. 24 %

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Attachments

Περισσότερα

Προμήθεια λιπαντικών για τα έτη 2022-2023

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής μόνο για τμήμα Α της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών για τα έτη

Περισσότερα