Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων του Δήμου Σερρών (Άργος)

Η πράξη με τίτλο  «Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σερρών (Άργος)», προϋπολογισμού 61.163,92€ εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ.

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Η Πράξη αποτελείται από τα ακόλουθα δύο (2) υποέργα:

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1.«Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη συμμόρφωση του Δήμου Σερρών με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ν.4830/2021»,

Στο  καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου φιλοξενούνται σήμερα περίπου 350 ζώα (σκύλοι). Στο χώρο υπάρχουν 65 κλουβιά σε στεγασμένους ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου φιλοξενούνται περίπου διακόσια (200) ζώα ενώ τα υπόλοιπα ζώα βρίσκονται σε υπαίθριους περιφραγμένους χώρους της τάξεως των 60m², 100m², 200m² και 500m² καθώς και σε αγέλες περιορισμένου χώρου ανάλογα με τη χρήση του χώρου.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η προμήθεια 133 κλουβιών – σπιτιών σκύλων προκειμένου ένας μεγάλος αριθμός φιλοξενούμενων ζώων να αποκτήσει ατομικά κλουβιά ώστε να εξασφαλιστεί η ευζωία των ζώων και η προστασία τους από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Επίσης κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια: α) κλωβών νοσηλείας για πάσχοντα από λοιμώδη νοσήματα ζώα ή χειρουργημένα που χρήζουν άμεσης νοσηλείας διότι ο υπάρχοντας χώρος δεν επαρκεί, β) ταΐστρες και ποτίστρες ζώων προς αντικατάσταση των φθαρμένων ποτιστρών και ταϊστρών, γ) ψεκαστήρας προπιέσεως για την αποπαρασίτωση των ζώων και δ) εργαλείο σύλληψης σκύλου με βρόγχο, δίχτυ σύλληψης μικρού ζώου και απόχη για σύλληψη σκύλου και γάτας προκειμένου να εξοπλιστεί το συνεργείο περισυλλογής του Δήμου με όλα τα απαραίτητα εργαλεία για  τη  διευκόλυνση του έργου του.

Η προμήθεια του ανωτέρω εξοπλισμού έχει ως στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων από το Δήμο υπηρεσιών στον τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την ευζωία αυτών σύμφωνα με το  Ν.4830/2021

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2.«Προμήθεια εξοπλισμού για τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς»

Στα πλαίσια του υποέργου προβλέπεται η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και η παροχή υπηρεσίας κτηνιάτρου προκειμένου να εκτελείται απρόσκοπτα η στείρωση των αδέσποτων ζώων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Σερρών. Συγκεκριμένα προβλέπονται: προμήθεια φυγόκεντρου, φωτιστικού χειρουργικού πεδίου, εργαλείων (λαβίδες, ψαλίδια κλπ.) κιτ διάγνωσης λεϊσμανίας, ντουλάπες χειρουργείου, κλιματιστικό χώρου χειρουργείου, κλπ. Τέλος, προβλέπεται η παροχή υπηρεσίας κτηνιάτρου στο χώρο του κυνοκομείου διάρκειας δώδεκα μηνών.

Η προμήθεια του ανωτέρω εξοπλισμού και της συνοδευτικής υπηρεσίας έχει ως στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων από το Δήμο υπηρεσιών στον τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την ευζωία αυτών σύμφωνα με το  Ν.4830/2021.