Δημιουργία Χαρτών Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (Κοινωνικό GIS) Δήμου Σερρών

 

sbaa

Η Πράξη με τίτλο «Δημιουργία χαρτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (κοινωνικό GIS) Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 30.000,00 € (με Φ.Π.Α), εντάχθηκε με την αριθ. Πρωτ.: 1995/03-04-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» και τίτλος πρόσκλησης «Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Περιγραφή της  Πράξης

     Η Πράξη αφορά τη δημιουργία ενός Κοινωνικού GIS (Geographic Information System) για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Σερρών. Στο πλαίσιο του έργου παράμετροι όπως οι εισοδηματικές κλίμακες, τα ηλικιακά όρια, ο αριθμός κατοίκων κάτω από το όριο της φτώχειας, η έλλειψη πρόσβασης σε κοινωνικές ή ιατρικές υπηρεσίες, το αίσθημα ασφάλειας, οι δείκτες ανεργίας, τα περιβαλλοντικά προβλήματα, η αποτύπωση προβλημάτων περιοχής ή ακόμα και κατοικίας, οι δείκτες εγκληματικότητας, θα αναλυθούν και θα ομαδοποιηθούν στατιστικά και θα αποδοθούν με τις γεωγραφικές τους διακυμάνσεις σε ένα κοινωνικό GIS. Αντικείμενο του έργου είναι αφενός η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση κοινωνικοοικονομικών στατιστικών δεδομένων και αφετέρου η δημιουργία ενός κοινωνικού GIS αποτύπωσης και καταγραφής των αποτελεσμάτων της στατιστικής ανάλυσης.

 Σκοπός της Πράξης

     Μέσω της υλοποίησης της Πράξης, την επικοινωνία των δεδομένων και τα προβλήματα της κάθε περιοχής (ανεργία, εγκληματικότητα, τη δομή του πληθυσμού, την έλλειψη πρόσβασης σε κοινωνικές ή ιατρικές υπηρεσίες, το αίσθημα ασφάλειας, τα περιβαλλοντικά προβλήματα), λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική ζώνη, θα διευκολυνθεί η εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών παρέμβασης (π.χ. σχολείο των ατόμων με αναπηρία, Κέντρα Ψυχολογικής υποστήριξης μαθημάτων, ανεργία και ο κατάρτιση για τους πολίτες), έχοντας ως απώτερο στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και εφαρμογών για τους κατοίκους, την εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών σε πρόσωπα όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση. Το αντικείμενο της Πράξης αφορά την απεικόνιση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης περιοχής παρέμβασης, προκειμένου να δοθεί πλήρης ανατροφοδότηση για την ορθολογική χάραξη πολιτικής με σκοπό την ενίσχυση και βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας.

     Η Πράξη στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Με τη βοήθεια των νέων τεχνολογικών εργαλείων (GIS), την συγκέντρωση νέων στατιστικών δεδομένων, καθώς και την επικαιροποίηση παλαιότερων (παλαιότερα συλληφθέντα δεδομένα του Δήμου, δεδομένα ΕΛΣΤΑΤ 2011), ο Δήμος Σερρών θα προσδιορίσει τις κοινωνικές ανισότητες της περιοχής και θα δώσει τη δυνατότητα στον Δήμο να προσφέρει συγκεκριμένες λύσεις.