Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθμών Μέτρησης Ρύπανσης Ατμοσφαιρικού Αέρα και Λοιπών Περιβαλλοντικών Παραμέτρων

 

sbaa

Η πράξη με τίτλο  «Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ρύπανσης ατμοσφαιρικού αέρα και λοιπών περιβαλλοντικών παραμέτρων», προϋπολογισμού 140.368,00€ (με Φ.Π.Α) εντάχθηκε με τη με αριθμό 6058/05-11-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας  και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ06  “Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων“ και τίτλο πρόσκλησης “Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών”.

 

Περιγραφή της   πράξης:

Η πράξη αφορά την εγκαθίδρυση ενός δικτύου σταθμών ελέγχου ατμοσφαιρικών ρύπων. Πρόκειται για τρία (3) συστήματα αναλυτών με αισθητήρες μέτρησης όζοντος Ο3 , οξειδίων του αζώτου ΝΟΧ, υδρόθειου H2S, αιωρούμενων σωματιδίων TSP, PM1, PM2.5, PM10 και μετεωρολογικών παραμέτρων που θα μετρούν και καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα, τα οποία μέσω ενσωματωμένου πομποδέκτη (μονάδα τηλεμετρίας) θα μεταδίδονται ασύρματα (χωρίς τη χρήση κινητής τηλεφωνίας) στο κέντρο λήψης των μετρήσεων που θα εγκατασταθεί στο Δημαρχείο Σερρών. Ειδικότερα για τον σταθμό που θα εγκατασταθεί στην Πλατεία Εμπορίου προβλέπεται και η δυνατότητα καταγραφής της στάθμης θορύβου με ενσωματωμένο ηχόμετρο. Μέσω ειδικού λογισμικού που θα επεξεργάζεται αυτόματα τα δεδομένα, θα ανιχνεύονται υπερβάσεις ορίων και θα ειδοποιούνται οι χειριστές για τυχόν προβλήματα. Επίσης,  θα παρέχεται η δυνατότητα στατιστικής ανάλυσης και οπτικοποίησης- παρουσίασης των μετρήσεων, ώστε να παρέχεται στη συνέχεια άμεσα και κατανοητά η πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα του αέρα στους πολίτες.

 Σκοπός της πράξης:

 Η παρούσα πράξη συμβάλλει στον ειδικό στόχο “Ανάπλαση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και βελτίωση του περιβάλλοντος” καθώς με την προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης προωθείται ο σχεδιασμός έργων και η λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στο αστικό περιβάλλον.

POSTER