Ανάπτυξη Πλατφόρμας Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Σερρών

 

sbaa

Η πράξη με τίτλο  «Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 19.579,60€ (με Φ.Π.Α) εντάχθηκε με τη με αριθμό 6355/20.11.2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας  και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ02  «Βελτίωση της πρόσβασης ,της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών» και τίτλο πρόσκλησης  «Ανάπτυξη/αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών».

Περιγραφή της  πράξης:

Αντικείμενο της πράξης είναι η ενημέρωση και συμπλήρωση των Γεωχωρικών Δεδομένων τα οποία δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της υλοποίησης προηγούμενων συγχρηματοδοτούμενων έργων και ενοποίηση αυτών με άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου (όπως το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών δημοτικών ακινήτων).Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα πολεοδομικά δεδομένα για το σύνολο του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών. Επιπλέον  μέσα από την ενημέρωση και συμπλήρωση των παραπάνω δεδομένων θα πραγματοποιηθεί και η σύνδεση περιγραφικών δεδομένων που διαθέτουν οι υπηρεσίες του Δήμου με τα χωρικά δεδομένα. Τέλος θα δημιουργηθούν οι κατάλληλα διεπαφές(interfaces) ώστε το σύνολο των δεδομένων να μπορεί να επεξεργαστεί από τα στελέχη του Δήμου Σερρών αλλά και μέρος αυτών να είναι προσβάσιμο από τους πολίτες και λοιπούς φορείς μέσω διαδικτύου.

Σκοπός της πράξης:

Μέσω της παρούσας πράξης ο Δήμος Σερρών αποσκοπεί στο να αξιοποιήσει τις δυνατότητες  που προσφέρουν οι σύγχρονες ΤΠΕ ώστε να εκσυγχρονίσει τον τρόπο λειτουργίας  και να δημιουργηθεί γεωκωδικοποιημένη πληροφορία η οποία θα είναι προσβάσιμη τόσο στους χρήστες του Δήμου όσο και στους πολίτες. Ταυτόχρονα από την πλευρά των πολιτών διευκολύνεται η πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες γεωχωρικών δεδομένων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην παροχή αναβαθμισμένων και βελτιωμένων υπηρεσιών καθώς και στην αποσυμφόρηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών από τη φυσική παρουσία ενδιαφερόμενων πολιτών.

Η καινοτομία της πράξης έγκειται στον νέο τρόπο οργάνωσης,συνδυασμού και διαχείρισης της πληροφορίας ώστε να είναι προσβάσιμη από τους πολίτες και να βελτιώσει την απόδοση των Υπηρεσιών του Δήμου. Παράλληλα δημιουργούνται νέες υπηρεσίες προς τους πολίτες και νέα δικτυακή πύλη για τα γεωχωρικά δεδομένα του Δήμου.

POSTER