Αστικό Παρατηρητήριο Σερρών

 

sbaa

 

«Αστικό Παρατηρητήριο Σερρών»

Η πράξη με τίτλο «Αστικό Παρατηρητήριο Σερρών», προϋπολογισμού 50.000,00€ (με Φ.Π.Α) εντάχθηκε με τη με αριθμό 2901/04.06.2020 Απόφαση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» και τίτλο πρόσκλησης «Αστικό Παρατηρητήριο Σερρών».

 

Περιγραφή της   πράξης:

Η Ανάπτυξη Αστικού Παρατηρητηρίου αφορά ένα εργαλείο με χωρικό πλαίσιο αναφοράς το Δήμο Σερρών, που θα αποτελείται από μία δομή έγκυρων βάσεων δεδομένων με δείκτες ανά θεματική ενότητα (ενδεικτικά Οικονομία και κοινωνική συνοχή, Εκπαίδευση, Χρήση αειφορικών μορφών ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας, Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ποιότητα αέρα, Δημοσιονομική αυτάρκεια, Αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, Εκπροσώπηση και συμμετοχή πολιτών, Υγεία, Χωρικός και Αστικός σχεδιασμός, Συγκοινωνίες και μεταφορές κτλ). Οι παραπάνω θεματικές ενότητες στηρίζονται στο βασικό σετ δεικτών του προτύπου ISO 37120:2018 «Βιώσιμη Ανάπτυξη Πόλεων- Δείκτες για υπηρεσίες πόλεων και ποιότητα ζωής». Παράλληλα με την καταγραφή και συμπλήρωση τιμών για το σύστημα των δεικτών, θα αναπτυχθεί μια ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων (Παρατηρητήριο – πλατφόρμα), η οποία θα τροφοδοτηθεί με τα αποτελέσματα της καταγραφής των δεικτών. Η Πλατφόρμα αυτή θα μπορεί να συνεργάζεται και με την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, ώστε επεξεργασμένη πληροφορία να διατίθεται και στο ευρύ κοινό. Η πράξη θα περιλαμβάνει επίσης Ενέργειες δικτύωσης με παρόμοιες δομές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως ενδεικτικά: το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Αστικής περιοχής Θεσσαλονίκης, το Παρατηρητήριο Αστικής Ανθεκτικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον Περιφερειακό Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, το Φορέα Παρακολούθησης και αποτίμησης Παρεμβάσεων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας, ανταλλαγής δεδομένων και μεθοδολογιών. Ακόμα η πράξη περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  Κατ΄ ελάχιστον θα διοργανωθούν 1 σποτ διάρκειας 30” και 2 διαδικτυακές καμπάνιες σε social media. Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί στην έναρξη της σύμβασης ενημερώνοντας για το σκοπό του Παρατηρητηρίου και η δεύτερη στο τέλος της πράξης, ενημερώνοντας για τα αποτελέσματα και τα ευρήματα του Παρατηρητηρίου. Τέλος, η πράξη περιλαμβάνει τη Δοκιμαστική λειτουργία του Παρατηρητηρίου – Μοντέλο συνολικής διαχείρισης.

  

Σκοπός της πράξης:

 Η συγκεκριμένη πράξη αφορά στην ανάπτυξη Αστικού Παρατηρητηρίου του Δήμου Σερρών, το οποίο έχει ως αντικείμενο την καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου και οι οποίοι αφορούν τα αστικά, οικονομικά, κοινωνικά, δημογραφικά, περιβαλλοντικά και κλιματικά δεδομένα των Σερρών.

Μέσα από την διαδικασία ανάπτυξης του Αστικού Παρατηρητηρίου, ο Δήμος Σερρών θα είναι σε θέση να επιλέξει τα θέματα βιωσιμότητας τα οποία θα αντιμετωπίσει ως προς τους βασικούς στόχους της ελκυστικότητας, συντήρησης και βελτίωσης του περιβάλλοντος, ανθεκτικότητας υπεύθυνης χρήσης των πόρων, κοινωνικής συνοχής και ευημερίας και να διαμορφώσει το κατάλληλο πλέγμα δεικτών για την παρακολούθηση της πορείας προς αυτούς. Η ανάπτυξη του Αστικού Παρατηρητηρίου θα καταστήσει το Δήμο Σερρών πρωτοπόρο σε θέματα βιωσιμότητας συμβάλλοντας με τη σειρά του στην υλοποίηση των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, οι οποίοι έχουν εγκριθεί σε εθνικό επίπεδο με το ν.4440/2016.

POSTER