Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων

 

sbaa

Η πράξη με τίτλο  «Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων», προϋπολογισμού 20.584,00€ (με Φ.Π.Α) εντάχθηκε με τη με αριθμό 4707/29.08.2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας  και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ02  «Βελτίωση της πρόσβασης ,της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών» και τίτλο πρόσκλησης  «Ανάπτυξη/αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών».

 

Περιγραφή της   πράξης:

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά την προμήθεια ενός πληροφοριακού συστήματος για την πλήρη ψηφιακή οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, την ηλεκτρονική διακίνηση και διαχείριση των εγγραφών καθώς και τη διασύνδεση του με την υπάρχουσα εφαρμογή Πρωτοκόλλου. Ο Δήμος θα αποκτήσει ένα σύνολο από ψηφιοποιημένες διαδικασίες όπου με την χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής τα έγγραφα πλέον θα διακινούνται μόνο ηλεκτρονικά , οι αναθέσεις εντολών θα γίνονται πλέον μέσα από ένα ψηφιακό περιβάλλον , η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών που διακινούνται θα αξιοποιούνται για να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο αυτές τις διαδικασίες.

Σκοπός της πράξης:

 

Η πράξη στοχεύει στη βελτίωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων των πολιτών , στη μείωση των λειτουργικών εξόδων, στην εξοικονόμηση του χώρου μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικού αρχείου για όλα τα έγγραφα .Επίσης, οι ευέλικτοι μηχανισμοί αναζήτησης των αποθηκευμένων πληροφοριών θα προσφέρουν ταχύτητα και ασφάλεια σε όλα τα δεδομένα.

 

POSTER