1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Διαγωνισμοί
  8. /
  9. Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών...

Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ρύπανσης ατμοσφαιρικού αέρα και λοιπών περιβαλλοντικών παραμέτρων

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006 & τον ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, με αριθμ. Πρωτ.: 17241/379/04-06-2019 και όπως προδιαγράφεται στη με αριθμό 97/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι έως 16/04/2019 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπως περιγράφεται στο άρθρο 2.1.3. της διακήρυξης.
Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 07/06/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης η 11:00 π.μ.
Η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 24/06/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης 23:59 μμ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.