Εφαρμογές και Σήμανση Τουριστικών Τοποσήμων και Μνημείων

 

sbaa

Η πράξη με τίτλο  «Εφαρμογές και σήμανση τουριστικών τοποσήμων και μνημείων», προϋπολογισμού 30.000 € (με Φ.Π.Α) εντάχθηκε με τη με αριθμό 6353/20.112018  Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας  και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ06  “Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων“ και τίτλο πρόσκλησης “Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών”.

Περιγραφή της πράξης:

 Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά αρχικά τη δημιουργία ιστοτόπου που θα περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες και σημεία ενδιαφέροντος τα οποία θα διαμορφωθούν στο πλαίσιο της Πράξης <<Ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών>>, στη συνέχεια τη σήμανση αυτών ανάλογα με τις ομάδες – στόχο και εν τέλει τον σχεδιασμό και υλοποίηση πιλοτικών διαδρομών γνωριμίας από τους κατοίκους της περιοχής.

Συγκεκριμένα κατά την παρούσα πράξη προβλέπεται :

  1. Δημιουργία δικτυακού τόπου
  2. Φιλοξενία (web hosting) και τεχνική υποστήριξη
  3. Λογότυπα
  4. Σήμανση τουριστικών προορισμών και μνημείων
  5. Πιλοτικές διαδρομές γνωριμίας

Σκοπός της πράξης:

 Η παρούσα πράξη μέσω της υλοποίησης της των επιμέρους ενεργειών έχει ως απώτερο σκοπό στη συμμετοχή των Σερρών σε ελκυστικό τουριστικό προορισμό μέσω της ανάδειξης των σημείων της πόλης και του Δήμου που έχουν ιδιαίτερο τουριστικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό και αθλητικό ενδιαφέρον. Η περιοχή  των  Σερρών διαθέτει πλούσια ιστορία και στοιχεία που μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών αλλά και των κατοίκων της, ώστε να ξαναγνωρίσουν την περιοχή από μια άλλη σκοπιά και με μια άλλη ματιά. Στο σύνολό της η παρούσα Πράξη αποσκοπεί στην υλοποίηση δέσμης ενεργειών αξιοποιώντας τις δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών για την ανάδειξη των σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος της πόλης, στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων και των τοπικών προϊόντων, ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής αλλά και την αποτελεσματική χρήση των οικονομικών, ανθρωπίνων και φυσικών πόρων. Ταυτόχρονα, όμως οι ίδιοι οι δημότες μέσω της υλοποίησης πιλοτικών διαδρομών γνωριμίας θα εξοικειωθούν καλύτερα  με στοιχεία της καθημερινότητάς τους, κάνοντάς την πιο ενδιαφέρουσα.

POSTER