Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Εργαζομένων στην Περιοχή Παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Σερρών

sbaa

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:

 Πράξη  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ) ΣΕΡΡΩΝ»   προϋπολογισμού :137.250,00€(χωρίς φπα )    

 

Το Εμπορικό Επιμελητήριο έχει αναλάβει την υλοποίηση της πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Σερρών» η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», βάσει της υπ’ αριθμ.4174/30- 07-2020 απόφασης ένταξης με κωδ. Ο.Π.Σ. 5069037. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε..

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί , η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων σε 100 ωφελούμενους – εργαζόμενους σε επιχειρήσεις στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Σερρών. Βασικός Στόχος είναι η ενεργή συμβολή στην ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής των παραπάνω εργαζομένων σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της παραγωγής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Σερρών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ