Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης – Ενημέρωσης Επιχειρήσεων

 

sbaa

Η πράξη με τίτλο  «Σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης- Ενημέρωσης Επιχειρήσεων», προϋπολογισμού 10.020,00€ (με Φ.Π.Α) εντάχθηκε με τη με αριθμό 4708/29-08-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας  και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ02  “Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών“ και τίτλο πρόσκλησης “Ανάπτυξη/Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών”.

 

Περιγραφή της   πράξης:

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά τη δημιουργία ενός συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης -ενημέρωσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός της περιοχής παρέμβασης αλλά και των ευρύτερων διοικητικών ορίων του Δήμου Σερρών .Συγκεκριμένα προβλέπεται η δημιουργία σελίδας , συνδεδεμένης με την ιστοσελίδα του Δήμου (www.serres.gr) όπου θα αναρτηθούν όλες οι διαδικασίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε είδους αδειοδότηση(καταστήματα,λαϊκή αγορά,υπαίθριο εμπόριο,κλπ).

 

Σκοπός της πράξης:

 

Η παρούσα πράξη συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας,στη δημιουργία σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εργαλείων  τα οποία θα ενισχύσουν την τοπική επιχειρηματικότητα και θα βελτιώσουν την επικοινωνία των επιχειρήσεων με τις υπηρεσίες του Δήμου.

 

POSTER