Προμήθεια Τεσσάρων Ηλεκτροκίνητων Τετράκυκλων Οχημάτων

 

sbaa

Η πράξη με τίτλο ”Προμήθεια τεσσάρων ηλεκτροκίνητων τετράκυκλων οχημάτων”, ποσού 148.942,60€ (με Φ.Π.Α) εντάχθηκε με τη με αριθμό 2855/7-06-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ04 “Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς “ και τίτλο πρόσκλησης “Αστική κινητικότητα στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ της πόλης των Σερρών.”

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την προμήθεια τεσσάρων ηλεκτρικών αυτοκινήτων για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και συγκεκριμένα: δύο τετράκυκλων ηλεκτροκίνητων οχημάτων τύπου ανατρεπόμενου κάδου, ενός τετράκυκλου ηλεκτροκίνητου οχήματος με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και ενός τετράκυκλου ηλεκτροκίνητου οχήματος με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και πλυστικό μηχάνημα 200lt.

Τα υπό προμήθεια τετράκυκλα ηλεκτροκίνητα οχήματα θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα , κατάλληλα για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Το πλαίσιο θα είναι απολύτως καινούργιο , πρόσφατης κατασκευής από το τελευταίο μοντέλο της αντίστοιχης σειράς , γνωστού κατασκευαστή τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό.