Προμήθεια οχημάτων

Ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Απορριμματοφόρων» προϋπολογισμού 618.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, «Προμήθεια ελαστικοφόρου εκσκαφέα» προϋπολογισμού 98.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, «Προμήθεια Καδοπλυντηρίου και υδροφόρου οχήματος» προϋπολογισμού 245.000,00 € χωρίς ΦΠΑ & «Προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου» προϋπολογισμού 126.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 1.087.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στους παρακάτω υπερσυνδέσμους:

Προμήθεια Απορριμματοφόρων

Προμήθεια Ελαστικοφόρου Εκσκαφέα

Προμήθεια Καδοπλυντηρίου και Υδροφόρου Οχήματος

Προμήθεια Αναρροφητικού Σαρώθρου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 22/12/2021: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 22/01/2022: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ