ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2023 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 5/2023
ΘΕΜΑ:“ Έγκριση παραχώρησης του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Χριστός στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Τοπικής Κοινότητας ”

Attachments

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2023 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 4/2023

ΘΕΜΑ: «Αποστολή πρακτικού ανάδειξης προέδρου συμβουλίου Τοπικής κοινότητας Χριστός, του οποίου ο συνδυασμός πλειοψήφησε στην τοπική κοινότητα με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφος) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων στη τοπική κοινότητα»… Περισσότερα