ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2023 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 4/2023

ΘΕΜΑ: «Αποστολή πρακτικού ανάδειξης προέδρου συμβουλίου Τοπικής κοινότητας Χριστός, του οποίου ο συνδυασμός πλειοψήφησε στην τοπική κοινότητα με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφος) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων στη τοπική κοινότητα»

Attachments