ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2023 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 5/2023
ΘΕΜΑ:“ Έγκριση παραχώρησης του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Χριστός στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Τοπικής Κοινότητας ”

Attachments