ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για 22-12-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Σέρρες 10/12/2021
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
EΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                               ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 8
ΤΗΛ.23213-50113

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Δημόσιας Διαβούλευσης Δήμου Σερρών

Λαμβάνοντας υπόψη:
– τις διατάξεις του άρθρ. 78 του Ν. 4555/2018 “Κλεισθένης Ι” (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τΑ) όπως τροποποιεί και αντικαθιστά το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010,
– την αρ. 684/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, περί Συγκρότησης και Ορισμού Μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,
– το άρθρο 4, παρ. 4 του κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
– το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
– την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α,σύμφωνα με την οποία η καταγραφή τυχών απόψεων και τοποθετήσεων των μελών καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης αποδεικνύονται από αποστελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα ) στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Kougia@serres.gr και στο τηλ 23213/50113.
την υπ΄αριθμ. 68η Εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ69/190/ΟΙΚ.22678/6-12-2021/24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών .
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 με ώρα έναρξης 10:00π.μ και ώρα λήξης 12:00, για την λήψη της απόφασης με το εξής μοναδικό θέμα: