ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 14 -12-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Σέρρες 8 Δεκεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                  Αρ. Πρόσκλ.: 24
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Π Ρ Ο Σ: κ.κ. 1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών Έδρες τους

 

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή ποσού ύψους 49.953,79 € από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για τόκους του κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2017¨. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ετήσιου προγράμματος πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών δράσεων και εκδηλώσεων Δήμου Σερρών για το έτος 2017. 
Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ, Μπιτζίδου Σ. 

ΘΕΜΑ 4ο: Σύσταση οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, καθορισμός χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου και αριθμού των θέσεων υδρονομέων, για το έτος 2017. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 157/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. περί ¨Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 150/2016 απόφασης του Δ.Σ. και έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.¨. 
Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού πολιτικής προστασίας σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση προμήθειας: 
α) καινούριας υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος χωρητικότητας 16 κ.μ. για τις ανάγκες του τμήματος αποκομιδής απορριμμάτων, 
β) προμήθειας και τοποθέτησης συστημάτων ασφάλειας και παρακολούθησης στο πάρκινγκ βαρέων οχημάτων & στο αμαξοστάσιο της Δ.Ε. Λευκώνα,
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χαρίτος Χ. 
γ) ζωοτροφών έτους 2016 για τις ανάγκες του κυνοκομείου, 
δ) καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Νομικών του Προσώπων, 
Εισηγητής : Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
ε) εργαλείων και αναλώσιμων σιδηρικών κατασκευής 20 πινακίδων ανακοινώσεων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας, 
Εισηγητής : Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 
στ) προμήθειας και κατασκευής χωρισμάτων στο δημοτικό κυνοκομείο. 
Εισηγητής : Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής καυστήρων δημοτικών κτηρίων, έτους 2017. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Σερρών. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση χρονικής παράτασης σύμβασης για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για την κοινωνική κουζίνα του Δήμου Σερρών. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση επιβολής ανταποδοτικού τέλους σήμανσης και καταγραφής ζώων συντροφιάς. 
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δραστηριοποίησης επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών σε νέα θέση στη λαϊκή αγορά των Σερρών. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γρηγοριάδης Π. 

ΘΕΜΑ 13ο: Χωροθέτηση – δημιουργία νέας θέσης περιπτέρου. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

ΘΕΜΑ 14ο: Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ 15ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 για τη δημιουργία αντίστοιχων κωδικών και πιστώσεων για υπηρεσίες του Τμ. Πρασίνου. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Δούκας Γ. 

ΘΕΜΑ 16ο: Τροποποίηση: 
α) της υπ’ αριθμ.755/2016 ΑΔΣ: ¨Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά κατά χρήση δημοτικής έκτασης του με αρ. 886 Δημοτικού αγροτεμαχίου Άνω Καμήλας, στην ΔΕΥΑ Σερρών, για την κατασκευή κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης¨ και 
β) της υπ’ αριθμ.756/2016 ΑΔΣ: ¨ Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση του υπ’ αρ. 195 δημοτικού τεμαχίου του αγροκτήματος Αγ. Ιωάννη Σερρών, στην Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών¨. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Μυστακίδης Π. 

ΘΕΜΑ 17ο: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου: 
α) στο Ο.Τ. 181 του Δήμου Σερρών ως προς τον χαρακτηρισμό του ως χώρο ¨Διοίκησης¨ και χώρο ¨Πρασίνου – Πλατείας¨ και 
β) με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του Κεντρικού Πάρκου από ¨Πάρκο πόλης¨ και τον επαναχαρακτηρισμό του ίδιου τμήματος σε ¨Πάρκο πόλης¨. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Μυστακίδης Π. 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης και εκτέλεσης του έργου: ¨Συντήρηση γεφυρών Δ.Ε. Καπ. Μητρούση έτους 2016¨. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτες στατικής επάρκειας δημοτικών κτηρίων και σχολείων¨. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 
α) Διαπλάτυνση – κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Δορυλαίου και 
β) Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 5ου Δημ. Σχολείου Δήμου Σερρών με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας (υποέργο 4). 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ¨Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή Π.Ε. Σιγής έτους 2013¨. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση διαγραφής χρεών από χρηματικούς καταλόγους. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 
α) του αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Π. για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, 
β) του αντιδημάρχου κ. Μυστακίδη Π. για τον μήνα Οκτώβριο,
γ) του Δημ. Συμβούλου κ. Χατζημαργαρίτη Μ. για τον μήνα Δεκέμβριο και
δ) του αντιδημάρχου κ. Μυστακίδη Π. και δύο εκπροσώπων της Τοπικής Ομάδας Στήριξης για τη συμμετοχή τους στο 1ο Διακρατικό Εργαστήριο με θέμα: ¨Ανάπτυξη ενδιαφέροντος τοπικών φορέων με σκοπό την εμπλοκή τους στην διαδικασία αναγέννησης της πρώην στρατιωτικής κληρονομιάς¨. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ 24ο: Ενημέρωση σχετικά με το υπ’ αριθμ. Φ. 914.2/38/Γ/4593 Σ.1044/16-11-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με θέμα ¨Αξιοποίηση στρατοπέδων Εμμ. Παπά και Παπαλουκά στις Σέρρες¨. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

ΘΕΜΑ 25ο: Συζήτηση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των στρατοπέδων και λήψη απόφασης. 
Εισηγητές: Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.
Φωτιάδης Στ. 
Μηλίδης Θ.
Γιαννακίδης Δ.
και ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Κοινοποίηση: 
1. κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
2. κ. Δ/ντή Διοικητικών 
3. κ. Δ/ντή Τ.Υ.Δ. 
4. κ. Δ/ντή Καθαριότητας 
5. κ. Δ/ντή Ανάπτυξης & Αγροτ. Οικονομίας 
6. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
7. Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Σερρών 
8. Πρόεδρο Τ.Σ. Νέων 
9. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο
Π. Κωστοπούλου 2
10. Εμπορικό Σύλλογο
Π. Κωστοπούλου 2
11. ΟΕΒΕΣ 
Π. Κωστοπούλου 2
12. Οικονομικό Επιμελητήριο
Μεραρχίας 14
13. Δικηγορικό Σύλλογο 
Μεραρχίας 53 
14. Ιατρικό Σύλλογο
Τσαλοπούλου 12 
15. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
Κ. Καβάφη 1
16. Τ.Ε.Ι. Σερρών 
Ενταύθα 
17. Τοπικά Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων: 
– Σερρών
– Μητρουσίου
– Λευκώνα
– Σκουτάρεως
(Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)
18. Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων: 
– Αγίας Ελένης
– Αδελφικού
– Αναγέννησης
– Άνω Βροντούς 
– Άνω Καμήλας
– Βαμβακιάς 
– Βαμβακούσσης
– Ελαιώνος
– Επταμύλων
– Καλών Δένδρων
– Κάτω Καμήλας 
– Κουβουκλίου 
– Κουμαριάς 
– Κωνσταντινάτου
– Μονοκκλησιάς 
– Οινούσας 
– Ορεινής
– Πεπονιάς
– Προβατά
– Χριστός
(Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)