ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 14 -12-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Σέρρες  9  Δεκεμβρίου  2016                   
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                         Αρ. Πρόσκλ.:  36
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ                                                                                                 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα

                                                                                                                       

        Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο αντιπολίτευσης), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:  

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή ή μη της τιμής μονάδος για οικοπεδικά τμήματα που οφείλει να αποζημιώσει τον Δήμο λόγω προσκύρωσης η ιδιοκτησία των κ.κ. α) Σάββα  Δέσποινας (νόμιμης κληρονόμου του Σάββα Κυριάκου βάσει της 8234/2013 Δωρεάς εν ζωή), β) Μπαξεβανίδου Δέσποινας και γ) Μπαξεβανίδου Ανδρονίκης.

ΘΕΜΑ 2ο:  Αποδοχή  ή  μη  της  τιμής  μονάδος  για  οικοπεδικό τμήμα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία του κ. Αμπατζίδη Ιπποκράτη (νόμιμου κληρονόμου της Ταπρά Παναγιώτας, βάσει της 17723/2013 αποδοχής κληρονομιάς). 

ΘΕΜΑ 3ο:  Ψήφιση  πίστωσης   και   απόδοση   αυτής   στην   Ενιαία   Σχολική  Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών, ως έκτακτη οικονομική επιχορήγηση.

ΘΕΜΑ 4ο:  Ψήφιση  πίστωσης   και   απόδοση   αυτής   στην   Ενιαία   Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών, ως έκτακτη οικονομική επιχορήγηση.

ΘΕΜΑ  5ο:  Ορισμός   Δικηγόρου  προκειμένου  να  παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, για την εκδίκαση της προσφυγής της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “QUALITY TASTE AE”, κατά της υπ΄ αριθμ. 52351/22-10-2015 Απόφασης του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας & Τουρισμού Δήμου Σερρών και της υπ΄ αριθμ. 96/29-9-2015 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

ΘΕΜΑ  6ο:  Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών, στην συνεδρίαση για την άσκηση πολιτικής αγωγής στην υπόθεση του αυτοκινητοδρομίου.

ΘΕΜΑ  7ο:   Άσκηση  ή  μη  ενδίκου  μέσου  κατά  της  με  αριθμό  61/2016  απόφαση  του Ειρηνοδικείου Σερρών, άλλως άσκηση αγωγής, επί ανακοπής κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ασκηθείσης από τον κ. Δημήτριο Τζουμαϊλα.

ΘΕΜΑ 8ο:   Έγκριση δαπάνης διαφόρων δημοσιεύσεων σε τοπικές εφημερίδες και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

ΘΕΜΑ 9ο:   Έγκριση του πρακτικού  αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών  και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για την Δ.Ε. Λευκώνα του Δήμου Σερρών,  προϋπολογισθείσας αξίας 9.925,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση  μειοδότη.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του πρακτικού  αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών  και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια, έλεγχο και συντήρηση πυροσβεστήρων των κτιρίων του Δήμου Σερρών,  προϋπολογισθείσας αξίας 14.520,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση  μειοδοτών.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση   μελέτης   και   καθορισμός   όρων  διακήρυξης   δημόσιου   ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών με τίτλο : « Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών του Δήμου Σερρών » έτους 2017.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για  την  προμήθεια  καυσίμων  για  τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 19.983,85 € χωρίς ΦΠΑ και 24.779,97 € με ΦΠΑ, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, στα πλαίσια του μείζονος διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση  πρακτικού  δημοπρασίας  και  κατακύρωση  διαγωνισμού  παροχής υπηρεσιών «Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων Δ.Ε. Σερρών του Δήμου Σερρών», για τα έτη 2017 – 2019.

ΘΕΜΑ 14ο:  Διάθεση  πίστωσης  ποσού 272,18 €  για  την  δημοσίευση  της  πρόσκλησης  προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που εφάπτονται με την οδό Φλωρίνης, κοινό όριο των πολεοδομικών ενοτήτων “Αλιμπεκιοϊ” (Π.Ε. 17) με “Σφαγεία (Π.Ε. 15) και “Σαράντα Μάρτυρες” (Π.Ε. 16) του Δήμου Σερρών, στα Ο.Τ.: 426, 430, 443, 444, 461, 462, 769, 778, σε μία (1) τοπική και σε μία (1) πανελλαδική εφημερίδες.

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση χορήγησης εκτάκτου οικονομικού βοηθήματος.  

ΘΕΜΑ 16ο:  Ψήφιση – διάθεση  σχετικής  πίστωσης  της 711/2016 ΑΔΣ για την εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων στην Τ.Κ. Ορεινής και Άνω Βροντούς, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση έκθεσης εκτίμησης της επιτροπής για εκποίηση εγκατελειμένων οχημάτων.