Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου σε θέματα επιχειρηματικότητας