Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου σε θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων