ΟΠΑΚΠΑ – Πρόσκληση Δ.Σ.

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Tαχ Δ/νση :Βενιζέλου 139  
Ταχ. Κωδ :62125 
Τηλέφωνο :23210-22487 (Εσωτ.2)
Αρ.συσκ.Τηλ/τυπιας:2321022472
Ηλεκτρον.Διεύθυνση:opakpa@otenet.gr
Πληροφορίες: Τσαρδάκης Ιωάννης

Σέρρες 23/9/2016

Αριθ. προσκ.: 34

 Προς τα μέλη του Δ.Σ. του
Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των άρθρων 95 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄), «Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 27 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 στο Γραφείο του Ν.Π. Βενιζέλου 139, 2ος όροφος (ΔΕΥΑΣ) στις Σέρρες, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: « Ανάκληση της υπ’ αριθ. 111/2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης »

Θέμα 2ο: « Ανάκληση της υπ’ αριθ. 125/2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης »

Θέμα 3ο: « Αίτημα για πρακτική άσκηση σπουδαστή Ι.Ε.Κ. Σερρών, ενημέρωση Δ.Σ και λήψη απόφασης ».

Θέμα 4ο: «Έγκριση εγγραφών νηπίων-βρεφών στα τμήματα του Ν.Π. για το έτος 2016-2017 μέσω του Προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. («Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής» περίοδος 2016-2017, Πρόσκληση 2837/24-6-2016, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης».

Θέμα 5ο: «Έγκριση διαγραφών νηπίων-βρεφών έτους 2015-2016 και εγγραφών νηπίων- βρεφών έτους 2016-2017 στα τμήματα των παιδικών σταθμών του Ν.Π.(πόλη των Σερρών) ήτοι:

Α) 1ος Παιδικός Σταθμός,
Β) 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός,
Γ) 2ος Παιδικός Σταθμός,
Δ) 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός,
Ε) 3ος Παιδικός Σταθμός,
ΣΤ) 4ος Παιδικός Σταθμός,
Ζ) 5ος Παιδικός Σταθμός,
ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης».

Θέμα 6ο: «Έγκριση διαγραφών νηπίων-βρεφών έτους 2015-2016 και εγγραφών νηπίων- βρεφών έτους 2016-2017 στα τμήματα των περιφερειακών παιδικών σταθμών του Ν.Π. ήτοι:
Α) Παιδικός Σταθμός Αναγεννήσεως,
Β) Παιδικός Σταθμός Καλών Δένδρων,
Γ) Παιδικός Σταθμός Κ. Καμήλας,
Δ)Παιδικός Σταθμός Λευκώνα,
Ε) Παιδικός Σταθμός Μητρουσίου,
ΣΤ) Παιδικός Σταθμός Ορεινής,
Ζ) Παιδικός Σταθμός Σκουτάρεως,
ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης».

Θέμα 7ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμακευτικού υλικού από τον Δήμο Σερρών, ψήφιση πίστωσης, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης.

Θέμα 8ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων από τον Δήμο Σερρών, ψήφιση πίστωσης, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης.

Θέμα 9ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού από τον Δήμο Σερρών, ψήφιση πίστωσης, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης.

Θέμα 10ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών από τον Δήμο Σερρών, ψήφιση πίστωσης, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ