Απόφαση 7/2016 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 7/19-9-2016 τακτικής  συνεδρίασης τουΣυμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 7/2016
ΘΕΜΑ: «Συντήρηση  των τσιμενταυλάκων της Τοπικής Κοινότητας  Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών».

 

     Στα Κ.Δένδρα και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας  σήμερα την 19η  του μήνα Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 16:00 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ.πρωτ.:21/8-9-2016 πρόσκληση 7η  του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών.

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,
          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.  Τσίμας Θωμάς    (Πρόεδρος)
2.  Παυλακάκης Ιωάννης
3.  Ζαμπούνης Χρήστος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Κανένας

               

    
   Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου.
           
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Τσολάκη Αλεξάνδρα, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού  με βαθμό Α’, για την τήρηση των πρακτικών.
          Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό  θέμα της  τακτικής  συνεδρίασης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 & 83  του Ν. 3852/2010  κρίνονται  αναγκαίες οι εργασίες για τη συντήρηση των  τσιμενταυλάκων  της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών λόγω φθοράς.
    Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  να αποφασίσει σχετικά.         
         Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών, μετά  
  από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του  Προέδρου και έλαβε υπόψη 
  του τις διατάξεις του άρθρου 82 & 83  του Ν. 3852/2010  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
       Γνωμοδοτεί θετικά και διατυπώνει πρόταση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών και τις αρμόδιες υπηρεσίες του, καθώς και προς τη Δ.Ε.Υ.Α Σερρών για τη συντήρηση των τσιμενταυλάκων  της Τοπικής Κοινότητας  Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών λόγω φθοράς.
          Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  7/2016
            
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

                      Ο Πρόεδρος   της                                                  Τα Μέλη                                                                 
                Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων
                      Δήμου Σερρών                                          Παυλακάκης Ιωάννης
                                                                                     Ζαμπούνης Χρήστος                                  

                         Τσίμας Θωμάς