ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 28-9-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Σέρρες 22 Σεπτεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                       Αρ. Πρόσκλ.: 16
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
         

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  
Π Ρ Ο Σ:  
κ.κ. 1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρών 
2. Δημοτικούς Συμβούλους Ενταύθα 
3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών  
Έδρες τους

    Έχοντας υπόψη:

    Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 28 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: