Ο Δήμος Σερρών συμμετείχε στο 2ο Διακρατική Συνάντηση στην Škofja Loka στη Σλοβενία, του έργου “BREAKING ISOLATION” στις 13 & 14/12/2023

Ο Δήμος Σερρών συμμετείχε με επιτυχία στις εργασίες της 2ης Διακρατικής Συνάντησης των εταίρων του έργου: “BREAKING ISOLATION” (ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ) του Προγράμματος URBACT IV, με επικεφαλής εταίρο τη γαλλική πόλη Agen. Το έργο αφορά στην άρση της κοινωνικής απομόνωσης, η οποία πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μέσω συμμετοχικού σχεδιασμού και όπως όλα τα Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσεων υλοποιείται σε δύο (2) Φάσεις.
Στο 2ο Transnational Meeting (TNM) παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από τις επιτόπιες επισκέψεις του επικεφαλής εταίρου, Mr. Nicolas Castet και του επιστημονικού σύμβουλου του έργου Mr. Christophe Gouache, τόσο στις Σέρρες όσο και στις υπόλοιπες πόλεις –εταίρους του έργου. Η συνολική αποτύπωση των επισκέψεων στις πόλεις/εταίρους καταγράφηκε και στην “Base Line Study”, το κυριότερο παραδοτέο από την υλοποίηση της Α’ Φάσης.
Οι εργασίες του 2ημέρου περιελάμβαναν αναφορές και αναλύσεις για το Communication Plan που θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης, για την οργάνωση και την σύνθεση της Τοπικής Ομάδας Δράσης (ULG) που θα παρακολουθεί και θα υλοποιεί τις δράσεις του BREAKING ISOLATION σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τις διαδικασίες πιστοποίησης των χρηματοδοτικών ροών του έργου. Παράλληλα επισκεφτήκαμε και ενημερωθήκαμε από τους ανθρώπους της Škofja Loka για τις κυριότερες κοινωνικές δομές πρόνοιας που λειτουργούν και τις προτεραιότητες που θέλουν αναπτύξουν μέσα από τη συμμετοχή τους στο έργο.
Το Δήμο Σερρών εκπροσώπησε η κα. Αθηνά Κοκκινίδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού και συντονίστρια του έργου και ο κ. Δημήτρης Ρωσσάκης, από την Ομάδα του αναδόχου υποστήριξης της Α’ Φάσης.
Ο Δήμος Σερρών επενδύει στην κοινωνική ένταξη και η ενθάρρυνση των κοινωνικά υπεύθυνων στάσεων των πολιτών αποτελεί προτεραιότητα, καθώς πολλά θέματα απαιτούν πιο ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Χρειάζονται ενεργοί άνθρωποι για να γίνει η πόλη πιο βιώσιμη, πιο ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς.
Ο Δήμος Σερρών συμμετέχει για 4η φορά με επιτυχία στον νέο κύκλο των εγκεκριμένων προτάσεων του Προγράμματος URBACT IV Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, που σκοπό έχει να υποστηρίξει τις πόλεις έτσι ώστε να παρακολουθήσουν την πράσινη, δίκαιη και ψηφιακή μετάβαση, μέσω δραστηριοτήτων δικτύωσης, ικανοτήτων και ανάπτυξης γνώσης.