1. Home
 2. /
 3. Δικαιολογητικά
 4. /
 5. Πολεοδομία (Τμήμα Δόμησης)

Πολεοδομία (Τμήμα Δόμησης)

1. Χορήγηση αντιγράφων οικ. αδειών

2. Κατάθεση φακέλου για σύνταξη διορθωτικής πράξης εφαρμογής

3. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης

4. Κατάθεση φακέλου πράξεως τακτοποιήσεως – προσκυρώσεως – αναλογισμού αποζημιώσεως – ιδιοκτησιών

5. Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Σερρών Δήμου Σερρών

6. Διάφορες αιτήσεις

 

A/A  AΙΤΗΣΗ 
 1  Αίτηση αποδοχής προστίμων
 2  Αίτηση βεβαίωσης χρήσης Γης
 3  Αίτηση για ορισμό ελεγκτή δόμησης
 4  Αίτηση ηλεκτροδότησης με αυτοψία
 5  Αίτηση ηλεκτροδότησης προ του 1955
 6  Αίτηση θέσης ακινήτου
 7  Αίτηση προσωρινής σύνδεσης ΔΕΗ
8 Γενική αίτηση
9 Προσφυγή
10 Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599-86

 
1. Χορήγηση αντιγράφων οικ. αδειών doc smallΑίτηση χορήγησης αντιγράφων οικοδομικών αδειών
 2. Κατάθεση φακέλου για σύνταξη διορθωτικής πράξης εφαρμογής

1. Αίτηση ( με φωτοτυπία ταυτότητας).

2. Οριστικό τίτλο της ιδιοκτησίας σε επικυρωμένο αντίγραφο με το διάγραμμα που το συνοδεύει και το πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού.

3. Δηλώσεις ιδιοκτησίας των ιδιοκτητών που ήταν κύριοι κατά την κύρωση της πράξης εφαρμογής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2242/1994.

4. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας (μη εκποίησης ) για τους ως άνω ιδιοκτήτες από το αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο.

5. Πιστοποιητικά βαρών και μη διεκδικήσεων ( για Π.Ε. ττου κυρώθηκαν μετά την 25-11-1994) από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.    

6. Αντίγραφο μερίδας του ιδιοκτήτη από την ημερομηνία ελέγχου εισφορών από τα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία:

•    ημερομηνία ελέγχου εισφορών 10-3-1982 πλην των περιπτώσεων:

α) υπαγωγή στο άρθρο 13 του Ν 1337/83 ,όπου ως ημερομηνία λαμβάνεται αυτή του διατάγματος.

β) υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 2831/2000 ττερί κληρονομικών μεριδίων (επαγωγή κληρονομιάς).

7. Έκθεση έρευνας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ημερομηνίας ελέγχου εισφορών ατό δικηγόρο ή μηχανικό.

8. Aντίγραφο της σελίδας του πίνακα και του διαγράμματος της πράξης εφαρμογής, όττου περιγράφεται η ιδιοκτησία.

9. Έκθεση εφαρμογής τίτλων ιδιοκτησίας με τοπογραφικό διάγραμμα, όττου απαιτείται (πχ. για άγνωστο φερόμενο ιδιοκτήτη).

10. Κτηματογραφικό απόσπασμα από ΟΚΧΕ για περιοχές όττου εκπονείται Κτηματολόγιο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ:

α) Νέος πίνακας της πράξης εφαρμογής (7 αντίγραφα). 

β) ότι επιπλέον ζητηθεί ατό τον υπάλληλο (π.χ. ληξιαρχική πράξη θανάτου κλπ).

doc smallΑίτηση χορήγησης διορθωτικής σε πράξη εφαρμογής

doc smallΑίτηση χορήγησης βεβαίωσης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας Ν.2242/1994

xls smallΠρότυπο πίνακα διορθωτικής πράξης εφαρμογής

pdf smallΠρότυπο δήλωσης ιδιοκτησίας

 3. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης
 1.  Αίτηση των ενδιαφερομένων που ζητούν την πολεοδομική ρύθμιση ή αναθεώρηση
 2. Τεχνική έκθεση όπου θα αιτιολογείται η αναγκαιότητα της τροποποίησης και θα αποδεικνύεται ότι η ρύθμιση αυτή αποβλέπει σε κοινή ανάγκη ή ωφέλεια και δε υπαγορεύεται από ιδιωτικό συμφέρον. Η πρόταση για την τροποποίηση πρέπει να είναι αιτιολογημένη πολεοδομικά ή κυκλοφοριακά ή ακόμα για λόγους αισθητικής ή εναρμόνισης με το περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ληφθεί υπ’ όψιν τα πολεοδομικά κριτήρια τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και το Άρθρο 10 του Ν.3044/2002.(όχι μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων κτλ.)
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ‘87 σε έξι αντίγραφα, υπό κλίμακα 1:1000 ή 1:500.
 • Το διάγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη τοπογραφικά στοιχεία, λεπτομερή αποτύπωση της περιοχής με εμφανή τα όρια των οικοπέδων που θίγονται από την τροποποίηση και να απεικονίζονται όλα τα υφιστάμενα κτίσματα (με αναγραφή της χρήσης, του αριθμού των ορόφων, της ποιότητας, του αριθμού της οικοδομικής άδειας σε περίπτωση που ρυμοτομούνται). γιατί η παράλειψη έστω και ενός μπορεί να προκαλέσει ακύρωση της τροποποίησης από το Σ.Τ.Ε. Επίσης να σημειώνονται στοιχεία των οικοδομών (εξώστες, κλίμακες, προεξοχές στέγης) και περιτοιχίσματα.
 • Σε περίπτωση που το οικόπεδο προέρχεται από πράξη εφαρμογής και διαθέτει συν/νες σε σύστημα αναφοράς διαφορετικό από ΕΓΣΑ ’87, θα πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό.
 • Να δηλώνεται η αρτιότητα κάθε μιας από τις ιδιοκτησίες που επηρεάζονται (ιδιοκτήτης, συμβόλαιο, πρόσωπο, εμβαδόν και πως είναι άρτιο – κατά κανόνα, κατά παρέκκλιση, με την κύρωση της πράξης κτλ.)
 • Αποτύπωση πλήρης – από άποψη εμβαδού και διαστάσεων πλευρών – όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάζονται από την τροποποίηση, να εμβαδομετρούνται αναλυτικά πριν και μετά την τροποποίηση. Να εμβαδομετρούνται επίσης τυχόν προσκυρούμενα ή ρυμοτομούμενα, ώστε να δείχνεται ότι δεν υπάρχουν ιδιοκτησίες άρτιες που να καθίστανται μη άρτιες λόγω της τροποποίησης.
 • Να αναγράφονται οι ισχύοντες όροι δόμησης με τις παρεκκλίσεις τους στην περιοχή, τα διατάγματα όρων δόμησης και ρυμοτομίας.
 • Να υπάρχει πλήρης υψομετρική αποτύπωση της περιοχής. Απόδοση υψομέτρων στις κορυφές των πολυγώνων και όπου απαιτείται απόδοση υψομετρικών καμπυλών ή άλλων χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων.
 • Οι οικοδομικές και οι ρυμοτομικές γραμμές οι οποίες δεν θίγονται με την πολεοδομική ρύθμιση σχεδιάζονται με μαύρη συνεχή γραμμή, ενώ αυτές που καταργούνται σημειώνονται με μαύρη διακεκομμένη γραμμή. Οι οικοδομικές γραμμές που προτείνονται χρωματίζονται κόκκινες και οι ρυμοτομικές πράσινες. Να σχεδιάζονται επίσης θεσμικές γραμμές (αιγιαλός, παραλία, απαλλοτρίωση) όπου απαιτείται.
 • Να αναγράφεται με κόκκινο μελάνι η χρήση κάθε ειδικού κοινόχρηστου χώρου που καθορίζεται από την συγκεκριμένη πολεοδομική επέμβαση (Κ.Χ., χώρος Ιερού Ναού, Βρεφονηπιακός Σταθμός κ.τλ .)
 • Να περιλαμβάνεται απόσπασμα του ισχύοντος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με απεικόνιση της θέσης του οικοπέδου.
 • Να αναγράφεται η πόλη, περιοχή που γίνεται η τροποποίηση, οι ονομασίες και το πλάτος των οδών, οι ονομασίες των οικοδομικών τετραγώνων.
 • Κάναβος σε ΕΓΣΑ ’87, προσανατολισμός (βορράς) και κλίμακα  σχεδίου.
 • Να αριθμούνται οι ιδιοκτησίες επί του διαγράμματος και να υπάρχει πίνακας φερόμενων ιδιοκτητών. Πρέπει επίσης να σημειώνονται οι ιδιοκτησίες και τα ονόματα των ιδιοκτητών που υπέβαλαν ενστάσεις.
 • Να περιέχεται υπόμνημα συμβολισμού
 • Το τοπογραφικό διάγραμμα να υποβάλλεται και σε ψηφιακή μορφή σε αρχείο «dxf», με αναγραφή της ονοματολογίας και το είδος της πληροφορίας που καταχωρείται.

4. Αμοιβές Μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Ν. 3919/2011. Αποδείξεις της αμοιβής και των κρατήσεων (ΤΣΜΕΔΕ, ΦΕΜ), που νόμιμα καταβλήθηκαν για τη σύνταξη του διαγράμματος.

5.    Φωτογραφίες που να παρουσιάζουν όλη την περιοχή επέμβασης τουλάχιστον από δύο διαφορετικά σημεία λήψης

6.    Πλήρη κατάλογο με στοιχεία των ιδιοκτητών όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την τροποποίηση, για να λάβουν γνώση.

doc smallΑίτηση για τροποποίηση σχεδίου πόλης

 4. Κατάθεση φακέλου πράξεως τακτοποιήσεως – προσκυρώσεως – αναλογισμού αποζημιώσεως – ιδιοκτησιών
 •  Αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Υπηρεσία (Δ/νση κατοικίας. ταχ. κώδικας, τηλ. Οικίας ή εργασίας, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας),
 • Δήλωση ανάθεσης του επισπεύδοντα της πράξεως στον μελετητή,
 • Δήλωση ανάληψης μελέτης από τον μελετητή,
 • Υπολογισμός αμοιβής μελέτης-πινάκιο αμοιβής, (Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3919/2011).
 • Αποδείξεις της αμοιβής και των κρατήσεων (ΤΣΜΕΔΕ, ΦΕΜ)  που νόμιμα καταβλήθηκαν για την σύνταξη του διαγράμματος.
 • Τοπογραφική μελέτη:

(Τεχνική έκθεση, μετρήσεις, εμβαδομέτρηση, κροκί κ.α.)

 • Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα 1:200  και σε  ειδικές περιπτώσεις όπως σε μεγάλες εκτάσεις σε κλ.1:500 (σε 3 αντίτυπα με χρωματισμένες τις ιδιοκτησίες και σε ηλεκτρονική μορφή (με χωριστό επίπεδο για κάθε τύπο πληροφορίας), συνταγμένο σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, με πλήρη αποτύπωση (υλοποιημένα και θεωρητικά όρια), όλων των οικοπέδων που θα συμμετέχουν στην πράξη, περιφράξεις, σκάλες, πρόβολους, υπόστεγα, κ.τ.λ., με πλήρεις διαστάσεις. Ρ.Γ.-Ο.Γ., απόσπασμα ρυμοτομικού, όρους δόμησης κ.τ.λ. καθώς και κτηματολογικό πίνακα με περιμετρική περιγραφή των απεικονιζόμενων οικοπέδων, το εμβαδόν, τους φερόμενους ιδιοκτήτες και τις διευθύνσεις κατοικίας τους.

Το τοπογραφικό διάγραμμα θα είναι σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87, και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.

 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή ότι άλλοι τίτλοι υπάρχουν του οικοπέδου του επισπεύδων, επικυρωμένα σε δικηγόρο ή Συμβολαιογράφο μαζί με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει τους τίτλους.
 • Λοιπά στοιχεία κατά την κρίση του αιτούντος ή ανά περίπτωση.

doc smallΑίτηση σύνταξης πράξης τακτοποιήσεως, προσκυρώσεως, ρυμοτομίας & αναλογισμού αποζημιώσεως, λόγω ρυμοτομίας

doc smallΑίτηση Χορήγηση βεβαίωσης ισχύος/τελεσιδικίας πράξης τακτοποίησης & αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων

Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Σερρών Δήμου Σερρών

 Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Σερρών Δήμου Σερρών (pdf)

Π_1  Π_2  Π_3_1α  Π_3_1β  Π_3_1γ  Π_3_1δ  Π_3_2  Π_3_3  Π_3_4  Π_3_5  Π_3_6  Π_3_7  Π_3_8  Π_3_9  Π_3_10