Απόφαση 7/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΩΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝ. ΛΕΥΚΩΝΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της αριθμ. 02/01-02-2018 τακτικής συνεδρίασης του
Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λεύκωνα

Αριθ. Απόφασης : 07/2018

ΘΕΜΑ: ‘’ Έγκριση του συμβουλίου προς τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αρχοντίδη ώστε Περισσότερα