ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ για 24-2-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Σέρρες 24-02-2021
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                                     Αρ. Πρόσκλ: 3

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ:
1.Τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Σερρών
2.Τον κ.ΔΙΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Αντιδήμαρχο “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ”
και κατά τόπον Αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Σερρών
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:
– τις διατάξεις του άρθρου 89 του Νόμου 4555/2018 “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”
– το υπ΄ αρ. Πρωτ.: 20930/31-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. Εγκ. 40), Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α. Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. με θέμα: “Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού Covid-19, αναφορά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων”, είτε δια περιφοράς, με την διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1 του Ν. 4635/2019, δηλαδή με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης και με την συμμετοχή τουλάχιστον του 1/2 των μελών της Κοινότητας. Σημειώνεται ότι η απόφαση που θα ληφθεί κατόπιν της ως άνω πρόσκλησης, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Σερρών, στην πρώτη, μετά την λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.

σας καλούμε

σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, δια περιφοράς, που θα πραγματοποιηθεί, την ΤΕΤΑΡΤΗ, 24-02-2021, διότι απαιτείται η Γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Σερρών γιατί πρέπει άμεσα μέχρι και 01/03/2021 να συνταχθεί το πρακτικό για να εγκριθούν τα ονοματεπώνυμα των δικαιούχων από την Οικονομική Επιτροπή, με ώρα έναρξης την 19.00 και ώρα λήξης 21.00, μέσω