Απόφαση 72/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών

Α Π Ο Φ Α Σ Η 72 /2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναβολή σχετικά με το θέμα “Υποβολή του πρακτικόυ 1/9/2020 του Δ.Σ. για επανεξέταση θεμάτων που αφορούν προτάσεις διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη των Σερρών”«Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα της εταιρείας “MIL OIL HELLAS A.E.».