Απόφαση 70/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70 /2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση σχετικά με την “Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 346 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Λευκώνα για την λειτουργία επιχείρησης κατασκευής ενδιαιτήματος σκύλων”