Απόφαση 69/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών

Α Π Ο Φ Α Σ Η 69/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: “Τροποποίηση της αριθ. 791/2018 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί “Τροποποίηση της υπ. αριθ. 435/2017 κανονιστικής απόφασης που αφορά την λειτουργία της χριστουγεννιάτικης αγοράς “ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ”.