Απόφαση 68/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών