Απόφαση 2/2020 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2020

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα με ΚΑΔ 56.30 (Υπηρεσίες που παρέχονται από Καφέ-Μπαρ) ιδιοκτησίας Ionescu Ioana Loredana του Victor, το οποίο βρίσκεται στην οδό ΦΙΛΩΤΑ 12 στις Σέρρες.

Εισήγηση από: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Η Εισηγήτρια: Κουτεκίδου Παρασκευή
Η Προϊσταμένη: Μπαρμπουτίδου Αικατερίνη
Ο Διευθυντής: Σουλιώτης Μιχαήλ