Απόφαση 1/2020 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2020

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Ονομασία Οδών
Εισήγηση από: Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας
Η Συντάξασα: Παπακωνσταντίνου Μαρία
Η Προϊσταμένη: Μαδεμλή Ελένη
Ο Διευθυντής: Πάλλας Χρήστος