Απόφαση 13/2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σερρών