ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 15-10-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Σέρρες 12 Οκτωβρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                                     Αρ. Πρόσκλ.: 30
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
1) Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών
Ενταύθα

2) Προέδρους Κοινοτήτων :
Λευκώνα, Πεπονιάς,
Χριστός και Άνω Βροντούς

Έδρες τους

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”»), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, στην 30η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11.00΄π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: