ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5 / 2020
Σύμφωνη γνώμη επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την δραστηριότητα της εταιρείας “MIL OIL HELLAS Α.Ε.”